Skip to content

ᒐᕙᒪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᑎᑦ

ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᓂᒍᕌᖓᑦ, ᑕᑯᕙᓪᓕᐊᕗᒍᑦ ᐆᒃᑑᑎᒋᔭᐅᔪᒥᒃ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᒐᓱᒋᖕᒪᑕ ᑯᐸᒃᒥᐅᓄᑦ, ᐋᓐᑎᐅᕆᔪ, ᐃᐊᐴᑕ ᐊᒻᒪ ᐳᕆᑎᔅᑲᓚᑉᐱᐊᒥᐅᑕᓄᑦ. ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᓱᓕ ᐊᕕᒃᑕᐅᓯᒪᔪᔮᖅᑎᑕᐅᒐᑦᑕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᑕᓗ. ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᓗᑕᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᕐᒪᑕ, ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓪᓕ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒃᑎᑕᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐱᓐᖑᖅᑎᑦᓯᓯᒪᕗᑦ ᓱᕐᕋᒍᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓕᖅᖢᑎᒃ, ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᕐᓗᒋᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖏᑦᑐᑦ ᐊᑭᑐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᓂᕿᑦ. ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕋᓗᐊᖅᐳᖓ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᖅᑎᑦᓯᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓪᓗ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᒍᒪᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓇᑎᒃ.

ᐅᖃᖅᑐᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᑕ ᖁᑦᓯᖕᓂᖅᓴᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᒻᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓪᓗᓂᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕐᓂᖏᑦ.

ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᒃ ᔩᓱᓯᐅᑉ ᐃᓅᕕᒋᕙᖓ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᑯᕋᓐᓈᒐᒃᓴᐃᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᖃᓚᐅᖏᑉᐳᑦ.

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓐᖏᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᑐᑭᖓ ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᐅᑉ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᙱᖦᖢᓂ. ᑐᑭᓯᐅᒪᕗᖓ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒥᒃ ᑲᑎᒪᒋᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖏᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓐᓇᕈᑕᐅᕗᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓱᓕᑎᑦᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ. ᐅᖃᖅᑐᖃᕈᒪᖏᒻᒪᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᖁᑦᓯᖕᓂᖅᓴᒥᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ. ᓱᕋᒃᑕᐅᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖅᓯᕗᖓ ᓱᕋᒃᓯᒪᓪᓗᖓᓗ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕋᒪ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕋᑦᑕᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᕋᑦᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᓪᓗᒍᓗ.
ᐊᕐᕌᒍᖅ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᓕᕐᒥᖕᒪᑦ ᕿᓚᒥᑯᓗᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᖅᐸᖕᒪᑕ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᑕᑯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᑖᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ. ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑕᓯ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓴᓐᖏᓂᖃᕐᒪᑕ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᓯᔾᔩᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᔾᔩᒍᒪᕙᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖕᒥᓄᑦ ᒪᑭᑉᐹᓪᓕᕋᓱᐊᑐᐃᓐᓇᖅᐸᑦ?
ᓂᕈᐊᖅᑎᐅᓪᓗᑕ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᒍᑦ ᑲᑉᐱᐊᓱᖏᓪᓗᑕ ᐊᐱᖅᓱᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑲᒪᓇᕋᔭᖅᐳᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᖏᓕᕐᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᖃᕋᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᑲᑎᒪᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᐃᓄᓕᕆᓂᖅ ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑦ; ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᖏᒃᑯᑦᑕ ᓴᐃᒪᓂᖅᑕᖃᕋᔭᖏᑉᐳᖅ, ᓴᐃᒪᓂᖅᑕᖃᖏᑉᐸᑦ ᒪᓕᒐᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓂᐊᖏᒻᒪᑕ. ᑕᒡᕙ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒃᑲ ᐅᕙᒍᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ, ᓂᕿᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖅ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᒐᕙᒪᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᒍᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ.