ᑖᒃᑯᐊ Edmonton Eskimos-ᑯᑦ ᐊᖅᓴᖅᑎᖏᑦ ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ ᐊᔪᐃᓐᓇᖅᑕᐅᓕᕐᒪᑕ ᐊᓯᔾᔩᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑎᕐᒥᓂᒃ.

ᒫᓐᓇ ᐊᔪᐃᓐᓇᒃᑲᓐᓂᓕᕐᒥᖕᒪᑕ ᐱᖑᐊᖅᑎᖃᖅᑐᓄᑦ Edmonton Eskimos-ᑯᓐᓄᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᔾᔩᖁᔨᔪᑦ, ᐃᓚᓕᐅᑎᖕᒪᒃ ᕗᐃᓂᐲᒃᒥᐅᑦ ᒥᔪᖓ.

ᕗᐃᓂᐲᒃᒥᐅᑦ ᒥᔪᖓ ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᓂ ᐳᕋᐃᔭᓐ ᐴᒪᓐ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᓴᕐᓇᖅᑐᑎᒍᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑕᖅᑭᑦᑎᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖅᓴᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ ᐱᖁᑎᖃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᖑᐊᖅᑎᓂᒃ, ᐱᒋᐊᖓᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ 1949-ᒥ, ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ “ᑕᒪᐃᓐᓅᖓᓂᖅᓴᒥᒃ”.

ᓄᐊᒪ ᑕᓂᖕ, PhD-ᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒪᓂᑰᓂᖓᓄᑦ ᐃᐊᓪᐴᑕᐅᑉ ᓯᓚᑦᑐᒃᓴᕐᕕᒃᔪᐊᖓᓂ ᐃᓐᒪᓐᑕᓐᒥ, ᐊᖏᓚᐅᖅᑐᖅ. ᑕᐃᓪᓗᓂᐅᒃ “Eskimo” ᐊᑎᕐᓘᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ ᑕᐃᒍᓯᕆᔭᐅᖕᒪᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑕᐃᒍᓯᕆᔭᐅᖕᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑎᕐᓗᒍᑕᐅᖕᒪᑦ.

“ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕋᑦᑕ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᒪᐃᑕ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ Edmonton Eskimos ᓲᕐᓗ ᑕᐃᓱᒪᓂᑐᖃᖅᑎᑐᑦ ᑕᐃᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᒪᑕ ᓱᓕ ᑕᓐᓇ ᐱᒃᑯᓱᖏᒻᒪᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓗᑭᐊᖅ ᓱᒃᑰᔪᑎᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ, ᑕᐃᒪᐃᖏᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᒍᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐃᓖᔭᐅᖏᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ,” ᑕᓂᖕ ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ. “ᑕᐃᒪᖓᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᑕᐃᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕙᔪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ‘Eskimo’ ᑐᑭᖓᓂᒃ, ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᓂ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᑕᐃᒍᓯᕆᖏᒻᒪᔪᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖓᓕᖓᓂ, ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᐊᑎᕐᓘᑎᑕᐅᔪᓯᖓᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᖢᒍ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᓯᖃᖏᓕᕐᒪᑕ.”

ᑭᐅᓯᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᓕᖅᑐᓂᒃ, Edmonton Eskimos-ᑯᑦ ᑐᓴᕐᓇᖅᑐᑎᒍᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᕐᓈᖅᖢᑎᒃ ᑎᒥᖁᑎᒥᓂᒃ ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ “ᓈᓚᐃᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᖅᑐᓂᒃ” ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒥᐅᓄᑦ ᒫᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓂᒃ ᐱᖑᐊᖅᑎᖁᑎᖏᑕ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᒃᓴᖏᑦᑐᓄᑦ.

“ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐱᒃᑯᒥᒍᓱᐃᓐᓇᐅᔭᖅᑐᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓕᕌᖓᑦᑕ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐃᓱᒪᖕᒪᖔᑕ ᓄᓇᓕᑦᑕ ᐱᖑᐊᖅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᑕᒪᑐᒥᖓᓕ ᐊᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖅᓴᑎᖁᑎᑦᑕ ᐊᑎᖓᓂᒃ. ᐱᐅᒃᓴᖅᖢᑕ ᐊᑐᖃᑦᑕᕋᑦᑕ Edmonton Eskimos-ᑯᓐᓂᒃ ᑕᐃᓪᓗᒋᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᖢᑕ ᐱᖑᐊᖅᑎᓕᐊᕆᓯᒪᒐᑦᑎᒍ ᐃᖅᑲᓱᑦᑎᐊᖅᖢᑕᓗ ᐊᑎᖓᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᒃᑲᓐᓂᔮᔪᓐᓃᖅᑕᕗᑦ ᖃᓄᐃᒋᖏᓐᓇᑦᑎᒍᓕ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒍ,” ᐊᖅᓴᖅᑏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ.

ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖅ “Eskimo” ᑐᑭᑲᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑦ ᑕᐃᓱᒪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᓯᐊᓛᕆᔭᐅᓱᖓᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑎᕆᔭᐅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᕌᖓᒥᒃ, ᑕᓂᖕ ᑖᓐᓇ ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ, ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓯᕗᕚᖃᖅᑐᖅ ᑕᐃᓱᒪᓂᑕᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᓂᕐᒪᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᒥᐅᓂᒃ.

“ᑕᐃᓱᒪᓂᐊᓗᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᔭᐅᒍᓯᖓᑦ ‘Eskimo’ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑑᔮᔪᖕᒪᓪᓕ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑐᓴᕐᓇᖅᑐᑎᒍᑦ ᑐᑭᖓᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓇᓱᐊᓕᕌᖓᒥ ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᓕᖃᑦᑕᕐᒪᑕ, ᑐᓵᓪᓗᒍ ᓱᕐᓗ ᐊᑎᕐᓗᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒍᓯᐅᖕᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᖏᑦᑐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑐᑭᓯᓂᕐᓗᒃᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᔭᐅᒍᓯᕆᕙᔪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑕᓂᖕ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᕐᓕ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖑᐊᖅᑏᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ Edmonton Eskimos-ᖑᓂᕋᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᓯᒪᕚᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐱᓗᐊᖑᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ 1,115 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᐊᓪᐴᑕᒥᐅᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᓂ.

“ᑕᒫᓂ ᓇᖏᖅᑎᓪᓗᖓ ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᑦ, ᐱᖑᐊᖅᑏᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᐅᑕᐅᖕᒪᑕ ᑲᒻᐸᓂᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᑕᑯᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓇᒪ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓗ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᕐᓂᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᖕᓄᑦ… ᐅᑎᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐃᓛᖏᓚᒃ ᐅᓄᕐᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖑᐊᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᓴᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓂᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᐃᓐᓇᑦᑐᖅ ᓱᓕᕋᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑕᓂᖕ ᑕᑯᓪᓗᓂᒋᑦ ᐃᒡᓗᐊᓄᖔᑦ ᐃᓱᒪᖃᕐᒪᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᓱᓗᐊᖏᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐱᕕᒃᑐᒻᒪᕆᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᐅᔪᑎᖓ ᐊᑎᖓᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᖓᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᑐᐃᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᕐᕋᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑎᑕᐅᖕᒪᑕ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ. “ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓪᓗᓂᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓄᖏᓐᓂᖅᐹᖑᖕᒪᑕ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑐᓂ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᔪᖅᓴᕐᓂᖅᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᒍᑦ ᓱᒃᑰᓂᖅᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᓈᓴᐅᑎᑎᒍᑦ ᑖᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᓂᕿᖃᑦᑎᐊᖏᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕐᓯᒪᑦᑎᐊᖏᑦᑐᑦ. ᓴᖏᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᐅᔪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᒃᑯᒥᒍᓱᖕᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕈᒪᓪᓗᑎᒃ.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *