ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ (TRCC) ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ 2008-ᒥ ᐊᒻᒪ, ᐱᐊᓂᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 2016-ᒥ, ᓯᕿᓐᓂᖅᑎᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑕᐅᕐᔪᐊᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᑉᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ.

Kivalliq News Editor Darrell Greer

ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᑲᑉᐱᐊᓱᒃᑎᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖄᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᖃᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐊᖓᔪᖄᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᒥᖕᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᑎᑕᐅᑉᓗᑎᒡᓗ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓄᑦ TRCC ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᕙᓕᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐃᑦ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓕᓚᐅᖅᖢᑎᒃ 1960-ᓂ ᓄᑕᖃᑦ ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐊᐃᑦᑖᖑᑦᓯᐊᖅᖢᓂ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᑕᖃᑦ ᐱᔭᐅᑉᓗᑎᒃ ᐊᖓᔪᖄᒥᖕᓂᑦ ᑎᒍᐊᖑᐊᖅᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᑎᒍᐊᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒃᖢᑎᒡᓗ.

ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪ, ᓲᖃᐃᒻᒪ, ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑭᓕ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᑕᒫᓂ ᑲᓇᑕᒥ.

ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᐃᒪ ᓱᓕ, ᐃᒡᓗᐊᒍᑦ ᐱᑕᖃᖅᐳᖅ; ᑖᖅᑐᒥᒃ ᐱᑕᖃᖅᖢᓂ ᑕᒪᒻᑕᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᒋᐊᖃᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓃᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑕ, ᓱᓕᔪᒃᑯᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᒡᓗᑕ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑕᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖏᑦᑐᖃᒃᑲᓐᓂᖁᓇᒍ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑎᔪᓐᓇᖅᖢᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒥᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᔪᑦ − ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓂᐱᖃᖅᖢᑎᒃ − ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖃᕐᓗᓂᓗ ‘ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓵᑕᐅᔪᒃᓴᑐᐊᖑᖏᑉᐳᑦ.’

ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᒋᐊᖃᒻᒪᕆᒃᐳᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ ᑭᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐹᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᑕᑯᒍᒪᔪᓄᑦ, ᐅᖃᓪᓚᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, Harold Johnson ᑎᑎᕋᖅᑕᖓ Firewater: ᖃᓄᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᓄᖁᑎᒃᑲ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ (ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖁᑎᑎᑦ) How Alcohol is Killing My People (and Yours).

Johnson ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒥ. ᒪᒃᑯᒃᑑᑉᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᐸᓕᓚᐅᖅᖢᓂ ᖃᐅᔨᓕᑕᐃᓐᓇᓚᐅᖅᖢᓂ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᖃᓕᖅᖢᓂ ᐊᓯᔾᔩᒍᒪᓕᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ.

ᐊᓯᔾᔩᓪᓚᕆᓚᐅᖅᖢᓂᓗ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᒧᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ Harvard−ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᓕᖅᖢᓂᓗ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ (ᓗᐃᔪᖑᓂᕐᒧᑦ).

ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᖃᑦᑕᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓕᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᔮᓐᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᕆᑉᓗᓂ ᐄᓛᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑕᐅᓐᓇᑦᓯᐊᖅᐳᑦ ᑲᑕᒍᑕᐅᓯᒪᑉᓗᑎᒡᓗ, ᐅᒃᐱᕈᓱᓪᓚᕆᒃᖢᓂᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ “ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᖏᓐᓇᖅᐸᑕ” ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖏᑉᐳᑦ, ᑕᐃᒪᖓᓗᒃᑖᖅ.
ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐸᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᓯᖃᕋᓱᐊᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒡᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᖏᓕᖅᐸᒃᐳᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᑉᓗᓂᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖓ.

ᔮᓐᓴᓐ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᐊᒃᓱᕈᑦᓯᐊᖅᖢᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᖁᔭᐅᒋᐊᖃᖏᒻᒪᑦ, ᒪᓕᒐᑎᒍᓪᓗ, ‘ᖃᑉᓗᓈᖅ’, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ, ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᑦ AA, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᒋᐊᖃᑦᑕᖅᐳᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑐᖁᑎᕆᕙᓪᓕᐊᒃᐸᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓱᓕᒐᔭᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᑐᖃᖅ.

ᔮᓐᓴᓐ ᐊᐱᖁᑎᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᑭᐅᖁᔨᓪᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᖢᐊᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᖃᖅᖢᓂᓗ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᓗᓂ ᐅᒃᐱᕈᓱᓪᓚᕆᒃᖢᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᓇᑕᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᕐᓂᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᒪᓂᐅᖕᒪᑦ.

ᔮᓐᓴᓐ ᐃᓱᒪᓪᓗᓂ, ᐃᒥᐊᓗᒡᓗᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ. ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᑎᑦᖢᓂᐅᒃ, ᐃᖅᑭᓕᑦ (ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖅᖢᑎᒃ) ᐃᓱᒪᒋᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᓪᓚᕆᐅᖏᑦᖢᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᑎᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᓕᖅᖢᖏᓪᓗ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐊᑐᕈᒪᓪᓗᒋᑦ.

ᔮᓐᓴᓐ ᑕᑯᓐᓇᖅᑑᔮᖅᐳᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒡᓗᑎᒃ. ᐅᖃᓕᒫᒐᒥᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᖁᔨᑉᓗᓂ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᔩᓱᓯᒥᒡᓗ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᓂᐅᕕᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᖅ, ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᓗᐊᖏᑉᐳᖅ.

ᐅᐱᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᒃᐱᕆᓕᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᒪᑦ ᐊᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᖔᖅᓯᒪᖏᒻᒪᑕ, ᓴᓐᖏᓂᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᓯᔾᔩᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ.

Firewater: ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᑦᓯᐊᕙᐅᕗᖅ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *