Skip to content

ᐃᒡᓗᐃᑦ ᑕᑯᕋᓐᓂᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᒥ

ᖁᐊᖅᐸᓪᓕᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ, ᖁᕐᓗᖅᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑕᓪᓕᒪᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᑕᐅᓂᐊᓕᕆᕗᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓂ ᖃᐃᔪᓂ.

ᐳᕆᓴᓐ ᐃᒍᑕᒃ ᐅᑦᓯᒃᓴᐃᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᒥ. ᓵᓕ ᐴᑦ ᐊᒻᒪ ᔪᐊᒐᓐ ᐴᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᐃᒡᓗᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᓯᑕᒪᐅᓕᖅᑐᓂ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᓚᒦᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᒍᕇᑦ 12 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑯᐊᕈ ᓂᐅᒪᓐ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᐅᓕᖅᑐᓂ. ᐊᔪᖏᑦᓯᐊᓕᖅᖢᓂᓗ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᐸᓕᖅᖢᓂᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓄᑑᓪᓗᓂ.

“ᐊᖑᓇᓱᐊᒃᑲᐅᒐᒪ. ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᖢᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᕙᓗᒥᐅᑕᒃᑯ (ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ) ᐱᑕᖃᕐᒪᑕ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᖢᒋᑦ ᓇᒃᓴᖅᑕᒃᑲᑐᐊᖑᖏᑦᖢᑎᒃ ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᑐᑦ ᐅᕙᒻᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᒡᓗᓕᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᑦ “ᐆᓇᖅᓯᒍᑎᒋᕙᒃᐸᖏᑦ ᐊᐅᖓᒍᑦ” ᑖᑉᓱᒪ ᔪᐊᒐᓐ ᐴᑦ, ᐊᑖᑕᖓᓗ ᓵᓕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐊᑯᓂ ᐃᒡᓗᓕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᓯᑕᒪᐅᓕᖅᑐᓄᑦ.

“ᖁᕕᐊᒋᒐᒃᑯ ᓱᕈᓯᑦ ᐅᐃᑦᑐᒻᒪᕆᐅᒑᖓᑕ ᖃᐅᒪᒃᖢᑎᒃ ᐃᔨᖏᑦ ᐃᓕᑦᖢᑎᒃ ᓄᑖᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᑦᑎᓐᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐴᑦ. “ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᑲ ᑐᓂᕐᕈᑎᒋᕙᓪᓕᐊᒍᒪᕙᒃᑲ.”

ᐴᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᖃᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᖢᓂ 8 ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ 9, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᓐᓇᐅᒪᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑖᑕᒥᓄᑦ: ᑕᒻᒪᕇᒃᑯᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑕᖅᑭᒥᒃ ᐅᓪᓗᕆᐊᓂᒡᓗ, ᐊᖑᓇᓱᐊᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒡᓗ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓚᐅᖅᐸᖓ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᐊᐳᒻᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᒍᑎᖃᕆᐊᒃᓴᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒥᓂᒃ. “ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᕚᖓ ᓂᕈᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᐳᑎᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᒍᑎᒃᓴᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. ᓯᑎᔾᔫᒥᒋᐊᖃᖅᖢᓂ. ᐊᕿᓗᐊᕆᐊᖃᖏᑦᖢᓂ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓯᑎᓂᖓ ᓈᒻᒪᒋᐊᖃᖅᖢᓂᓗ 18-ᓂᑦ 24−ᐃᓐᓯᓯᓄᑦ. ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᖅᓯᕐᓂᑯᓂᖔᕐᓂᖏᓐᓄᑦ... ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᐳᒻᒥᒃ ᐊᑐᕋᓱᐊᕈᕕᑦ ᐊᓄᕆᓕᖅᐸᑦ, ᐃᒡᓗᐃᑦ ᓱᕋᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.”

ᐃᒡᓗᓕᒍᓐᓇᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐱᐊᓂᒍᓐᓇᖅᐳᖅ 90 ᒥᓂᔅᓯᓂᒃ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐃᑲᕋᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐴᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᖅ, ᐃᒡᓗᓕᒍᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐸᓚᐅᖅᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖑᑎᑦ, ᐴᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᐅᖁᖅᑐᒦᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕋᑦᑕ ᐃᓚᑦᑎᓐᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐃᒡᓗᓕᕈᓐᓇᖏᒃᑯᕕᑦ, ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓐᓇᕋᔭᖏᑉᐳᑎᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐃᒃᑮᕐᓇᖅᑐᐊᓘᖕᒪᑦ.... ᑕᐃᒪᓐᓇ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖑᑎᑦ ᐱᕈᖅᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐸᓚᐅᖅᐳᑦ. ᐃᒡᓗᓕᔪᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᐊᖑᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓗ.”

ᐃᒡᓗᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᑖᑕᖓ ᐃᒃᑮᕐᓇᖅᑐᐊᓘᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓐᓇᓚᐅᖅᖢᓂ, ᐴᑦ ᐅᖃᓚᖅᐳᖅ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ, ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᐱᓕᔭᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓕ ᐊᓐᓇᐅᒪᓇᓱᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᒡᓗᓕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᐅᖃᐃᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᐱᐅᑉ ᐊᕙᓗᖓᒍᑦ ᐊᓄᕆᕐᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐴᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐆᒪᔪᖅᓯᐅᕈᒪᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᒋᔭᐅᕙᒃᖢᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑎᑎᔨᐅᕙᒃᖢᓂ ᑕᐃᒪᖓᑦ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥᓂᑦ.

ᕼᐃᑕᓐ ᔪᐊᔾ, ᖁᕐᓗᖅᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᐊᖓᔪᖄᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ.

“ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᔪᖏᓴᕈᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᒥᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔪᖏᑕᖏᓐᓂᒃ,” ᔪᐊᔾ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᐊᑯᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ. “ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᒍᒪᓪᓗᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᒍᒪᓪᓗᓂ.”

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᓪᓗ, ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᑉ ᓯᓚᑖᒍᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᖁᒡᕙᖅᐹᓪᓕᕈᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᖢᓂ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᔪᐊᔾ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᑲᑎᖓᒍᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐳᓚᕋᖅᑎᓄᑦ ᑕᑯᒥᓇᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᔪᐊᔾ.

ᖁᕐᓗᖅᑐᒥ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓᑦ ᑖᓐ ᓚᐸᓛᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐱᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕋᒥ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᖃᑦᑕᓕᖅᖢᓂ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᐳᓚᕋᖅᑎᓄᑦ.

“ᐃᓄᒃᑕᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᖅ ᓯᓂᒃᑕᕐᕕᖕᒦᑦᑐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᖔᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑎᑕᐅᒍᒪᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒡᓗ ᓄᓇᒧᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.