Skip to content

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᒥᒃ ᐃᓕᓯᑉᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᒍᑎᒃᓴᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ, ᐲᑕ ᐃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᔮᒃ ᐊᓇᕈᐊᖅ, ᓂᕆᐅᒃᐳᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᓂᐊᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᐃᕐᓂᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ Sir Joseph Bernier Federal Day School ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᑉᓗᓂ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ/ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ; ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂ 1950-ᒥ. ᐃᕐᓂᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ 1950-ᓂᑦ 1969-ᒧᑦ, ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᖅᖢᓂ ᐲᑕᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂ.

ᐲᑕ ᐃᕐᓂᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕌᓗᖕᒥ/ᓲᕐ ᔫᓯᐱ ᐴᕐᓂᐊ ᒐᔭᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓ 1959–ᒥ. photo courtesy of Piita Irniq

ᐃᕐᓂᖅ, ᐃᒡᓗᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂ ᓇᐅᔮᕐᔪᐊᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᖢᓂ 11-ᓂᒃ, 1958-ᒥᑦ 1963-ᒧᑦ.

"ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕋᖃᑦᑕᕋᒪ, ᑕᐃᒪ ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐱᒍᒪᙱᑎᓪᓗᑕ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᑉᓗᑕ ... ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᓕᐅᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᖅ. "ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓕᖅᐳᑦ ᐅᑉᓗᒥ."

ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ, ᐃᕐᓂᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᔩᖃᑎᒌᒃᑎᐅᓪᓗᓂᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᖁᔭᐅᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᖁᔭᐅᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᐱᖅᑯᑐᓯᑐᖃᒥᖕᓂᒡᓗ ᐅᒃᐱᕐᓂᕐᒥᖕᓂᒡᓗ ᐊᓐᓇᐅᒪᐃᓐᓇᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᕐᓂᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓕᖅᖢᓂ. "ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᒍᓪᓗ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

"ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᑕᕿᑦᓯᐊᖅᖢᑕ ᐊᓐᓇᐅᒪᐃᓐᓇᖅᖢᑕᓗ ᐱᖅᑯᓯᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒍᓗ ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓐᓇᓚᐅᖅᐳᒍᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑎᙳᕈᓐᓇᓕᓚᐅᖅᖢᑕᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ."

ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ "ᓴᕆᒪᓇᖅᐳᖅ ᓴᓐᖏᑉᓗᑎᒡᓗ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ Sir Joseph Bernier Federal Day School," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᕐᓂᖅ.

ᔮᒃ ᐊᓄᒑᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᖁᕙᐅᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᕐᓗᓚᐅᖅᑐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᓱᕈᓯᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᑦ. photo courtesy of Jack Anawak

ᐊᓇᕈᐊᖅᑕᐅᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᐅᑭᐅᖃᖅᖢᓂ 9-ᓂᒃ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᕐᓗ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᓪᓗᓂ.

"ᐅᕙᒻᓄᑦ, ᑐᑭᖃᕋᔭᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖓᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᑖᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᒃ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᖅ 69-ᓂᒃ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᖢᑕ ᑕᐃᑲᓂ, "ᓄᑖᒧᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐸᕐᓇᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᐅᕙᑉᑎᓐᓄᑦ."

ᐊᓇᕈᐊᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ "ᐊᒥᓱᑦ" ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᒥᖕᓂᒃ ᕿᒪᐃᑉᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

"ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᕿᒪᐃᕙᓪᓕᐊᒐᑉᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.
ᐊᓇᕈᐊᖅ "ᖁᑦᓯᖕᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ" ᐃᓚᐅᓯᒪᕗᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᑉᓗᓂ ᐊᑐᕚᒥ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᑉᓗᓂᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᖅᑳᓚᐅᖅᖢᓂ.

"ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ (ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ) ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᖁᑉᓗᒋᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ," ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᐅᓯᒪᔪᖅ.

ᓯᑉᑕᐱᕆ 1-ᒥ, ᓯᐱᓯᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᒪᕐᕈᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ Shubenacadie Residential School ᓄᕙᓯᑯᓴᒥ.

ᐊᓇᕈᐊᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒃᐸᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒦᖦᖢᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᒋᙱᑕᒥᖕᓂ.

"ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒪᒃᑕᐅᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ, ᕿᒪᒃᑕᐅᖅᑑᔮᖃᑦᑕᕋᑉᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᖃᓕᕌᖓᑦ. ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓚᐅᓂᖅᐳᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᕿᒪᒃᑕᐅᓯᒪᓇᔭᖏᑉᐳᒍᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᐅᑦ "ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ" ᖃᓄᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓇᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓇᔭᕐᓂᖓᓄᓪᓗ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᓇᕈᐊᖅ.

ᐃᕐᓂᖅ ᓴᓇᔭᐅᖁᔨᕗᖅ ᐃᓄᒃᓱᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᒃ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅᑕᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᓪᓗ. ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᓗᓂᓗ ᖃᑉᓯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᑕᐃᑲᓂ ᖃᑉᓯᑦ "ᓯᕗᓕᖅᑎᙳᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓯᒪᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ–ᐱᓐᖑᖅᑎᑎᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ."

"ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᒍᒪᓇᔭᖅᐳᖓ ᐃᓅᓂᒻᓂ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᓕᒃ 73-ᓂᒃ.