ᐊᐃᑦᑖᖑᒐᓗᐊᖅᐳᖅ ᐆᒻᒪᑎᒐ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᓕᖅᐳᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᑕᐅᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᖅᓯᕚᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᖅᑲᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓇᑎᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᖓᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᑭᐅᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐅᐃᕆᒍᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᖢᑕᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᕿᒫᕕᒃᓴᓂᒃ ᐃᓂᒃᓴᓂᒡᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕕᒃᓴᖃᙱᖦᖢᑎᒡᓗ; ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓪᓚᕆᐅᕗᖅ.

ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᒍᑦᑕ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕕᒃᓴᓂᒃ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᓴᓐᖏᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ. ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᖅᐸᒃᑲ ᐃᓄᖁᑎᕗᑦ ᐊᒥᓱᐃᖅᑕᖅᖢᑎᒡᓗ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᒍᑎ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕈᑎᒡᓗ ᓈᓚᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᕋᓱᐊᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ.

ᓈᓚᑦᓯᐊᕈᑦᑕ, ᓄᑕᖅᑲᑦᑐᓴᕈᓐᓇᖅᐸᕗᑦ ᐊᓈᓇᖃᕈᒪᔪᑦ ᐊᑖᑕᖃᕈᒪᔪᓪᓗ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᒋᒍᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦᐃᒥᐊᓗᖏᓪᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓕᕐᒪᑕ ᐃᓚᔮᕇᓪᓗ ᐊᕕᒃᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ. ᓇᒡᓕᒋᖃᑦᑕᐅᑎᓚᐅᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᓇᒡᓕᒋᐅᑎᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᕙᒃᐳᑦ ᐊᕕᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᖢᑎᒡᓗ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᖁᕕᐊᓱᓚᐅᖅᓯᒪᓂᐊᕋᓱᒋᔪᓐᓃᖅᖢᑎᒡᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑯᓗᐃᑦ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᑐᓴᖃᑦᑕᖅᐸᕗᑦ ᐅᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᓚᐅᖅᓯᒪᓂᐊᖏᑉᐳᖓ ᖃᐅᔨᒪᒐᒪ ᐊᓈᓇᒃᑯᒃᑲ ᖃᓄᐃᓚᐅᕐᒪᖔᑕ.

ᑕᐃᒪ ᐅᖃᖅᑲᐅᒐᒪ, ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ/ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᓯᐊᖅᖢᑎᒡᓗ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐃᔨᕋᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐱᕋᔭᐅᑎᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃᓴᐃᑦ ᐊᑭᑐᓗᐊᕐᓂᕋᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ?

ᓄᓇᓕᒃᐳᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ 28-ᓄᑦ ᐸᓂᖅᓯᕕᒃ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᒪᑭᑕᑎᑕᐅᓇᓱᐊᖏᓐᓇᖅᐳᖅ. ᑕᐃᒪ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑭᐊᒃᓴᓕᖅᑎᓪᓗᒍᓗ ᒪᑭᑕᑎᑕᐅᓂᐊᕆᕗᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ ᐊᖑᑎᓄᓪᓗ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᐊᖑᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓂᐊᕆᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᖏᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᑦ ᓴᖑᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᔮᖏᓪᓗ.

ᑐᑭᓯᕙᓪᓕᐊᓕᕈᑦᑕ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓪᓚᕆᓕᕈᑦᑕᓗ ᑭᑑᓪᓚᕆᖕᓂᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐊᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᐊᖅᐳᒍ ᐃᖢᕐᕆᔮᕐᓗᑕ. ᖃᓄᐃᖏᓚᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᒪᓗᓂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *