ᐃᓅᓯᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᕙᒃᑕᕗᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᔪᖃᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᖃᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᒪᓕᒃᖢᒍ. ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᒍᑎᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᕈᓐᓇᓕᖅᐳᒍᑦ ᖃᓄᐃᖏᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᐳᒍᑦ. ᐊᐃᑦᑖᖑᒐᓗᐊᖅᐳᖅ, ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓚᑎᒍᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᑭᑕᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᓚᓕᐅᑎᒍᒪᒐᒃᑯ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒋᕙᒃᑲᓗᐊᖅᖢᒍ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲ ᓄᖅᑲᖓᔪᓐᓇᖏᒻᒪᑕ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᒐᒪ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ ᒪᑭᑕᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᕆᓯᒪᓗᑕ. ᐃᓄᒃᑎᒍᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅᑎᒍᑦ ᑲᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᒪᑦᓯᐊᕈᓐᓇᐃᓇᖅᐸᙱᖦᖢᑕᓗ ᓯᓚᑎᒥᐅᑕᐃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ. ᒫᓐᓇᐅᓂᖓᓂ, ᑕᐃᒪ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅᑕᖃᖅᐳᖅ Covid-19 ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓇᕈᑕᐅᖏᓕᖅᖢᓂᓗ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓂᒍᕈᑎᔪᓐᓇᖅᐳᒍᑦ.

ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᓯ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᕗᖅ, ᖃᓄᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᓂᕆᔭᖅᐳᓪᓗ, ᑎᒥᕗᓪᓗ ᐅᒃᐱᕐᓂᖅᐳᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ.

ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐅᖄᓚᕕᒃᓴᖃᕐᕕᖃᖅᐳᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᓗᐊᕋᓱᒋᓕᕈᑦᑕ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ. ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᐃᒪᔮᓕᕈᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᓇᓗᓕᕈᑦᑕᓗ. ᐱᓱᒍᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᖃᑦᑕᕐᓗᑕᓗ ᑎᒥᕗᑦ ᖃᓄᐃᖁᓇᒍ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᖁᓪᓗᑕᓗ ᑎᒥᒃᑯᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᑲᒪᑦᓯᐊᕆᐊᕈᒪᒍᑦᑕ ᐅᒃᐱᕐᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᒃᐱᕐᓂᖅ, ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᖅᓴᐅᒐᒃᑯ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖓ. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐸᕋ, “ᑲᑎᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᖁᑦᓯᖕᓂᖅᓴᒥᐅᑕᓂᒃ ᓴᓐᖏᓂᖅᐹᓂᒃ” ᖃᐅᔨᒪᓗᒃᑖᕋᑦᑕ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᒪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖏᓐᓇᖅᐸᒃᖢᓂᓗ ᐊᓯᖃᙱᓕᕌᖓᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᑎᒃᓴᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᓕᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᑦᑕ ᐃᓱᒪᕙᒃᑲᑦᑕ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᕈᓐᓇᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᓴᕆᒪᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᒪᑦ ᐃᔨᖅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕈᑕᐅᖕᒪᑦ ᐊᔪᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓅᑐᐃᓐᓇᐅᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᓴᓐᖐᑦᑑᒐᑦᑕ.

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᓚᔮᕇᒃ ᐱᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖄᓚᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᒃᑯᓪᓗ ᐱᖃᑎᒌᒃᑲᑦᑕ ᐃᓚᔮᕇᒃᑐᒍᑦ. ᐃᒃᐱᖕᓇᓗᐊᖏᒃᑲᓗᐊᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᖢᓂ ᐱᖕᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅ ᓯᐊᒻᒪᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᖁᓪᓗᒍ.
ᓴᓐᖏᔫᓂᐊᖅᐳᒍᑦ, ᑲᑉᐱᐊᓱᖏᓪᓗᑕᓗ, ᖃᐅᔨᒪᓗᑕᓗ ᐊᓂᒍᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᓂᐊᖅᐳᒍᓪᓗ ᐃᓚᔮᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *