Skip to content

ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒌᖁᑉᓗᒋᑦ

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᑐᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᔫᓐ 21-ᒥ.

ᒪᑕ Hᐊᖅᐱ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᔪᓂᒃ $150-ᑖᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᔫᓐ 21-ᒥ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ. ᐊᔾᔨ ᔨᒥ ᒥᓯᕌᓛᕐᒥᙶᖅᑐᖅ

ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᖅᑲᑦ 15-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᑐᖔᓂᓗ.

ᒪᑕ Hᐊᖅᐱ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᓵᓚᒃᓴᖅᖢᓂ $150.-ᒥᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓯᓐᑎᐊ ᑐᙳᐊᖅ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ($100-ᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᖢᓂ) ᐊᒻᒪᓗ ᒪᐃᑯ Hᐊᖅᐱ ($75-ᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᖢᓂ).

ᓄᑕᖅᑲᓂᒡᓕ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ ᐳᕐᒋᑦ ᑐᙳᐊᖅ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᖢᓂ $100-ᒥᒃ, ᑲᓗᔅ ᑕᐃᐸᓈᖅ $75-ᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᐃᓖᓐ ᓇᑦᓯᖅ $50-ᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᖢᓂ.

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᕿᑎᒃᑐᓕᕆᔨᖓ ᔨᒥ ᒥᓯᕌᓛᖅ, ᕿᑎᒃᑐᓕᕆᔨᙳᓚᐅᖅᑐᖅ ᔭᓄᐊᕆᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᑐᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑑᓚᐅᕐᒪᑦ ᓵᓚᒃᓴᕈᑕᐅᓇᓱᒐᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ -19 ᑕᐃᒪᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᒡᒎᖅ ᑕᐅᑐᒋᐊᖅᑐᖅᑐᑦ ᓯᑕᒪᓕᒃᑯᑦ ᐹᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖓᓯᒌᒍᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ 25-ᖏᓐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᑦᑕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓱᒃᑐᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᒥᓲᓗᐊᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᓇᖏᑲᑕᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒥᓯᕌᓛᖅ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑕᐅᓗᐊᖃᑦᑕᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ, ᑭᓯᐊᓂ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᒃ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᔪᖅ (ᓯᐅᑕᓐ ᑐᐊᕆ) ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ.”

ᒥᓯᕌᓛᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒪᕐᕉᒃ ᐅᑉᓗᕆᔭᐅᔫᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᑎᒍᑕᐅᒐᔪᒃᑑᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᑕᐅᒐᔪᖕᒪᑕ ᑖᑉᑯᓇᓂ ᒪᕐᕉᔪᓂᒃ ᐅᑉᓗᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᖃᓄᓗᒃᑖᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ.

“ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᔪᒍᑦ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᓖᑦ ᒪᓕᑲᑕᒍᑎᖁᑉᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᖏᕐᕋᔭᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᒥᓂᒃ ᐱᐅᓴᖁᔭᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑕᒪᓕᖏᓐᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᖅᖠᕐᓗᑎᒃ ᓵᓚᒃᓴᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᓂᖅᐹᓂᒃ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓯᑕᒪᓕᖃᖅᑐᓂᒡᓗ.

ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᒥᒍᑦ ᓯᑕᒪᓕᖕᒥᒍᓪᓗ ᐃᖏᕐᕋᔭᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᖑᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᔭᒃᑐᑦ ᐅᖁᒻᒥᐊᖃᑦᑖᓂᒃ ᐸᕐᓚᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᒫᕐᒥᔪᑦ.

“ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᖁᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ, 25-ᖏᓐᓇᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐸᕐᓚᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᖁᒻᒥᐊᖃᑦᑖᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑏᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᐸᓚᐅᒑᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓗᑕᓗ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂᒃ.

“ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕋᓱᒃᑐᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᖢᑕ ᖁᕕᐊᓱᒃᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ.”