Skip to content

ᒪᓕᖕᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ

ᐊᑐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒃ ᐊᓯᔾᔨᕌᖓᑦ, ᒪᓕᒐᓱᐊᖃᑦᑕᖅᐸᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᑦᑎᓐᓂ. ᐅᑭᐅᕌᖓᑦ, ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓂᖅᓴᐅᕙᒃᐳᒍᑦ, ᓯᓚᐹᖅᓯᒪᓪᓗᑕᓗ. ᐊᓕᖅᑎᓯᒪᓪᓗᑕᓗ ᐅᖁᖅᑐᓂᒃ ᑲᒥᓕᔭᓕᖅᖢᑕᓗ ᐊᒻᒪ ᓯᑭᑑᕈᑎᓂᒃ ᑲᒥᒃᓯᒪᓕᖅᐸᒃᖢᑕ. ᐊᒻᒪ, ᐅᐱᖓᕌᖓᑦ, ᐊᓐᓄᕌᕆᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᖢᒋᑦ, ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᓕᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐊᓄᕆᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᐱᕌᕈᑎᓂᒃ ᑲᒫᓗᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᕌᖓᑦ. ᑕᐃᒪ ᐅᖃᓚᐅᕋᒪ ᒪᓕᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᓯᓚ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐊᓐᓄᕌᖅᑐᖃᑦᑕᖅᖢᑕ.

ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᒃᑭᕗᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᖕᓂᕆᔭᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᓱᓕᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ, ᖁᕕᐊᕐᔪᐊᖅᖢᑕᓗ, ᖁᕕᐊᓱᖏᑦᖢᑕᓗ. ᖃᓄᐃᓗᐊᖏᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑕ ᑕᒪᑦᑕ ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᑕᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᒪᓕᒃᖢᒋᓪᓗ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᑦ ᐱᖃᑦᑕᖅᖢᑕ.

ᐃᓅᓯᒪᓪᓗᑕᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᕈᑎᖃᖅᖢᑕ ᐅᓪᓗᑕᒫᓪᓗ ᐃᒃᐱᒋᕙᒃᖢᒋᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᖢᒋᓪᓗ ᐃᒃᐱᒋᓂᖅᐳᑦ. ᑕᐃᒪ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖅᐳᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᖃᑦᑕᖅᐳᕗᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᑦᑎᓐᓂᒃ, ᖃᓄᐃᖏᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓇᓱᐊᖃᑦᑕᖅᐳᒍᓪᓗ ᐃᒃᐱᒋᓂᖅᐳᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐱᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᒐᓱᐊᖅᖢᑕ.

ᐃᒻᒪᖄ ᑐᐊᕕᓗᐊᖅᖢᖓ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᑐᒃᓴᐅᕗᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᓂᕐᒥᒃ. ᑐᓴᕋᔪᒃᐳᖓ ᐅᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᒪᓐᓇ "ᐃᖕᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᓴᐅᒐᕕᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᐸᐃᑦ"-ᓛᖅᑐᓂᒃ, ᑕᐃᒪ ᐊᑐᓂ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᕐᓂᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᐃᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ.

ᓱᓕ ᓴᓐᖏᓂᖃᖅᐳᑎᑦ ᖃᐅᔨᒍᕕᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᖕᓂᕐᓄᓪᓗ ᖁᕕᐊᓱᖏᓐᓂᕐᓄᓪᓗ.

ᑎᒦᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒧᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑐᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᕆᔭᕐᓄᓪᓗ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐊᓚᔪᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕈᑦ ᓂᕆᐅᕆᖏᑕᕐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑐᒃᓴᐅᒐᕕᑦ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑯᓂ ᐅᑕᕿᓚᐅᖅᑕᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓐᓂᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓄᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑐᐃᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓃᕐᓐᓂᕐᓄᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᐃᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᒡᓕᒋᔭᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᑐᐃᓐᓇᖅᖢᑎᐅᒐᓗᐊᖅ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᐊᓈᓇ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᕐᓂᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᑎᒍᑦᑎᒍ ᐊᑯᓂ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᑎᒃᑯᒃᑎᒍ ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᓂᒃ, ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᓕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᒍᑎᖏᑦ, ᐃᓱᒪᖏᑦ ᑎᒥᖏᓪᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᒋᐊᖃᖅᐸᕗᑦ ᐃᓱᒪᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓗᒍ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᕙᒡᓗᒋᑦ.

ᑲᑉᐱᐊᓱᒋᐊᖃᖏᑉᐳᑎᑦ, ᐱᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᐆᒻᒪᑎᖕᓂᖔᖅᑐᒥᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ.