Skip to content

ᓂᐊᖂᓇᒥᒃ ᐃᑭᐊᒥᑕᖃᖅᖢᓂ ᓰᓯᒥᒃ ᐊᐳ ᐸᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᕗᖅ

ᓯᑦ ᐳᑭᓴᓐ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐸᓚᐅᒑᒃᓴᓂᒃ ᐊᔪᖏᑦᓯᐊᖅᐳᖅ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᒥ.

ᕿᐱᓗᖕᓇᖏᑉᐳᖅ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐸᐃᑕᖃᕐᓗᓂᕙ ᓯᑦ ᐳᑭᓴᓐ ᐸᐃᓕᐅᖅᑕᖓ, ᒍᕇᑦ 11-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᔫᓇ ᐊᒥ'ᓈᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᒥ.

ᒍᕇᒃ 11-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᔫᓇ ᐊᒥ'ᓈᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ, ᐳᑭᓴᓐ ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐳ ᐸᐃᓕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 20 ᑕᐅᑦᑐᖏᓪᓗ ᓲᕐᓗ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᖔᖅᖢᑎᒃ.

"ᒪᒪᑦᓯᐊᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᑕᐅᒃᑐᖓ ᐱᐅᑐᐃᓐᓇᖏᑦᖢᓂ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐸᓚᐅᒑᒃᓴᓂᒃ ᐃᒐᕙᒃᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᐸᒃᐳᑦ ᐸᐃᓕᐅᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒪ ᐳᑭᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᒡᓕᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐸᐅᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ.

"ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓂᒡᓕᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ − ᐸᑕᐃᑦ ᐃᒻᒧᒃᓯᐅᒐᐃᑦ ᓂᒡᓕᓇᕐᓗᑎᒡᓗ, ᐃᒪᕐᓗ ᓂᒡᓕᓇᕐᓗᓂ, ᐅᖅᓱᖓᓗ ᓂᒡᓕᓇᕐᓗᓂ ᐃᒐᒧᐊᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐊᒡᒍᐃᓇᓱᐊᖅᖢᓂ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐸᑕᒥᒃ ᐱᔭᕆᐊᑐᕗᖅ, ᐳᑭᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᑕᐃᒪ ᓯᓯᓄᑦ ᓯᖃᓕᒍᑎᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐊᔪᕐᓇᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑦ.

ᐊᖏᕐᕋᐅᔾᔨᓚᐅᖅᐳᖅ ᐸᐃᓕᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᒪᒪᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ.

"ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᓄᖑᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ."

ᐳᑭᓴᓐ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖏᑦ ᐸᐃᓕᐅᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖏᑉᐳᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᓯᓕᓕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓵᑐᔮᓕᐅᖅᖢᑎᒡᓗ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᑯᑭᓕᐅᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᒪᕕᓐᔅᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ.

ᒪᒪᕆᔭᖃᖅᖢᓂ ᐊᕿᒋᕐᓂᖅ ᓵᑐᔮᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᔨᔾᔪᒥᒃ ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ ᑯᒪᐅᔭᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐸᐸᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᐊᓂᒃ.

ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᖏᑉᐳᑦ ᐳᑭᓴᓐᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᒪᓪᓗᓂ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᒐᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.

"ᐄᓪᓚᕆᒃ ᓂᕈᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐸᕋ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᓂᐊᕐᓗᒍ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. "ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑯᒪ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᕗᖅ. ᓂᕿᓕᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖏᑉᐳᖓ ᖁᕕᐊᒋᑦᓯᐊᕋᒃᑯ."

ᐳᑭᓴᓐ ᓂᕿᓕᐅᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᒃᑯᒃᖢᓂ.

"ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕋᒪ ᓂᐅᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᒪᖓᓂ ᓄᑕᕋᐅᓪᓗᖓ. ᕿᓚᒥ ᓱᓕ ᒪᒃᑯᒃᖢᖓ ᐱᒍᒪᔭᓐᓂᒃ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖓ, ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᓂ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᖁᕕᐊᒋᓚᐅᕐᒪᒍ. "ᓂᐊᖁᔭᓕᐅᖅᖢᖓ ᓯᓯᖃᖅᑐᒥᒃ ᓂᕿᓕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖓ 8−ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᖅᓗᖓ ᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᖢᖓ, ᐅᓇ ᓂᕿᓕᐅᖅᑕᕋ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.