Skip to content

ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂ, ᓚᑭᐅᔪᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥᐅᑦ ᓂᕿᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᓂᕿᓂᒃ ᓵᒧᑦ ᐃᓕᐅᖃᐃᓯᒪᔪᖅ ᕿᑭᕐᒥᐅᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᕕᕗᐊᕆᒥ. ᓴᐅᒥᐊᓂ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᖃᐅᔨᒪᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐋᓐᑎ ᐳᐃᓯᓐ, ᓱᓵᓐ ᖃᕙᕙᐅ, ᔪᐊᔾ ᓴᓗᕆᓇ, ᓂᐅ ᐸᓚᐃ, ᐲᑕ ᐅᒡᔪᒃ, ᔨᓂᐊᓪ ᕚᓐᑕᓐᐳᕆᒃ, ᔩᓐ ᑲᓂᐊᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᒫᓐᑕ ᕉᐱᓐ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᖕᓂᐊᖅᐳᑦ ᐄᐳᕈ 20-ᒥ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ 7 ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᖃᕐᓂᐊᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒡᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓂᕿᓕᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᐳᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᑭᑖᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᓂᕿᓕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᓂᕿᓕᐅᖅᑕᒥᓂᒃ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᓯᒪᓕᖅᐳᓪᓗ ᒪᒪᕈᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᕋᓐᓂᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᒪᒪᖅᓯᓕᖅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ – ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᓂᒃ 8-ᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ. ᓂᕆᔭᒃᓴᐃᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓵᑐᔮᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖣᕋᐃᑦ, ᑐᒃᑐᕙᐃᑦ ᓵᑐᔮᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑐᓕᒫᑦ ᐸᐱᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒐᐃᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᑕᒧᓗᒐᒃᓴᐃᑦ ᓴᐃᓃᓯᑎᑐᑦ ᐃᒐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓵᑐᔮᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᐃᓃᓯᑦ ᓂᕿᖏᑦ. ᐊᒻᒪ ᓂᕆᐊᓂᒃᑯᕕᑦ ᒪᒪᖅᑐᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᒪᑲᕉᓂᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᐊᑕᓕᔭᑎᑐ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᐊᖅᐳᑦ.

“ᓂᕆᕕᑦᓯᐊᕙᖕᒥᑎᑐᑦ ᓂᕿᓕᐅᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓕᐅᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐱᕕᒡᔪᐊᕈᓯᑎᒍᑦ ᓂᕿᑕᖃᕐᓗᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓐᑎ ᐳᐃᓯᓐ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨ, ᖃᐅᔨᒪᖃᑦᑕᖅᖢᓂᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓂᕿᑦ ᖃᓄᖅ ᒪᒪᖅᑎᒋᓂᖏᓐᓄᑦ, ᖃᓄᕐᓗ ᑕᐅᑦᑐᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᓴᓗᒪᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᑦᓯᐊᖅᑐᑎᑐᑦ ᐱᓕᕆᓂᖏᑦ ᐱᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᓂᕆᔭᖅᑐᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᑐᓐᖓᓇᖅᑎᒋᓂᖏᓪᓗ.

ᓯᑕᒪᑦ 7-ᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᐱᓪᓚᒐᒃᓴᖃᓕᖅᐳᑦ, ᐳᐃᓯᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᓕᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᓚᐅᐱᓪᓚᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓂᕆᔭᖅᑐᕐᕕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᖅᑳᖅᖢᓂ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᓂᕆᕕᖓᓂ ᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᓄᓪᓚᒃᓯᕕᖕᒥᓘᓐᓃᑦ ᑐᖏᓕᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᓂᕿᓂᑦ ᐃᒃᖠᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᒍᒪᔭᐅᒐᒃᓴᐅᒍᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓄᑦ ᓂᕿᑦᓯᐊᕙᖕᓂᒃ ᓂᕆᔭᖅᑐᕐᕕᖕᓂ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᒍᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑯᑎᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐳᐃᓯᓐ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐊᒫᓐᑕ ᕉᐱᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐸᕐᓇᕐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒌᕐᓂᕐᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓂᕿᓕᐅᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᐳᑦ.

“ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᕙᒌᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᓂᕿᓕᐅᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᒃᐸᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᒃᓴᖏᑦ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐳᐃᒍᐃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖓ ᔩᓐ ᑲᓂᐊᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐆᒃᑐᕋᖅᑕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒃᓴᒐᓚᐃᑦ ᓂᕿᓕᖅᑕᑎᓪᓗ ᐆᓯᒪᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒋᐊᖃᖅᖢᑎᒃ.

ᕉᐱᓐ ᖁᕕᐊᒋᔭᐊᑦᓯᐊᖅᐳᖅ ᓴᐃᓃᓯᑎᑐᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᓵᑦᑐᔮᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᓂ.

ᑐᒃᑐᕙᐃᑦ, ᓴᐃᓃᓯᒃᑯᑦ ᓂᕿᖏᑦ ᓅᑐᔅ, ᐊᐅᐸᖅᑐᑦ ᐆᔭᐃᔭᓪᓗ ᓂᕿᑦ ᐱᕈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᐊᓐ. ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᓰᓯᖃᖅᑐᖅ ᓂᕿ ᒪᒪᕆᓪᓗᓂ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᑲᓂᐊᒃ ᒪᒪᖅᓴᕐᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᑰᑰᓯᓂᒃ. ᐆᔪᓕᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐋᐳᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᖕᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐃᖕᒥᓄᓪᓗ ᒪᒪᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᑲᓂᐊᒃ ᓂᕐᕆᑎᓂᒃ ᐅᐊᓴᖅᓯᐅᕙᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᑦᓄᓇᒃᑯᓐᓂ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓄᑦ ᓂᕆᕕᖓᓂ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᓂᓗ ᑕᐃᑯᖓ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑯᓂ. ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕗᖅ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕈᒪᓪᓗᓂ ᐊᐅᐸᖅᑐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ. ᕉᐱᓐ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᖕᒥ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᐅᓕᖅᑐᓂ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓕᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᑕᓗᕐᔪᐊᓂ.

ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓱᖕᓂᕋᖅᖢᓂ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᐅᕋᒥ.

“ᖁᕕᐊᓇᕐᒪᑦ. ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᕈᑎᖃᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.