Skip to content

ᐅᐃᕆᒍᑎᒋᓯᒪᔭᕐᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᓕᕐᓗᓂ

ᐱᒋᐊᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ “ᖃᐅᔨᒍᒪᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃ”, ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 28-ᓄᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᓕᕈᑎᒋᓚᐅᖅᐸᖓ ᐲᑕ ᐃᕐᓂᐅᑉ.

ᐲᑕ ᐃᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᒥᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᖢᓂ. ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐅᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᒋᔭᒥᖕᓂᑦ.

ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᖢᓂ 21-ᓂᒃ, ᐃᕐᓂᖅ ᐃᒥᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᖓᔮᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᓯᐊᒥ ᐊᑐᕚᒥᐅᑕᐅᓕᖅᖢᓂ. ᖃᐅᔨᒍᒪᓚᐅᖅᖢᓂ ᖃᓄᐃᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᖁᕕᐊᓇᖏᑦᑐᒥᒃ ᐳᐃᒍᕋᓱᐊᖅᖢᓂ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ.

ᐃᕐᓂᖅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᒡᓗᒥ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᓇᐅᔮᕐᔪᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 11-ᓄᑦ.

ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ “ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ, ᓄᓇᒥᓪᓗ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᔭᒃᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᕿᒧᒃᓯᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐊᖓᔪᖄᖏᓪᓗ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ, ᐃᖃᓪᓕᐊᖃᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐃᖣᕋᓂᒡᓗ, ᑐᒃᑐᓯᐅᖃᑕᐅᕙᒃᖢᓂᓗ. ᓄᑕᕋᐅᓪᓗᓂ, “ᓄᓇᒥ” ᐃᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ” ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓱᒃᐸᒃᖢᓂ.

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ 1958-ᒥ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᔾᔨᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᐊᖓᔪᖄᖏᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᖏᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᒥᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ.

ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ 1958 ᐊᒻᒪ 1963-ᒧᑦ, ᐃᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᖅ Sir Joseph Bernier Federal Day Schoolᒥ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ. ᑕᐃᑲᓃᓕᖅᖢᓂ “ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᓄᑕᕋᐅᓂᕐᒥᓂᒃ”. ᐃᕐᓂᖅ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᒃᖢᓂ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᑎᒥᒃᑯᓪᓗ ᐊᓐᓂᖅᑎᖅᑕᐅᕙᒃᖢᓂᓗ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖏᑦᖢᓂ, ᐃᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᐳᐃᒍᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᐃᒪ 1967-ᒥ, ᐃᕐᓂᖅ ᐊᑐᕚᒧᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖅᑐᖅᖢᓂ, ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᓕᖅᖢᓂᓗ ᐊᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᒥᐊᓗᒋᐊᖅᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖑᐊᑕᒫᑦ ᐊᕐᕌᒍᒐᔭᕐᓂ ᑕᐅᓇᓂᒥᐅᑕᐅᓪᓗᖓ (ᐊᑐᕚᒥ) ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᒥᐊᓗᖃᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᐅᖃᑕᐅᓕᖅᖢᓂ.”

ᐃᕐᓂᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐳᐃᒍᕋᓱᐊᖅᖢᓂ ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖏᓐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂ.

ᐲᑕ ᐃᕐᓂᖅ ᑕᓕᖅᐱᐊᓂ, ᐃᒃᓯᕚᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐊᑖᑕᒥᓂᒃ ᐊᑕᓇᓯ ᐊᖑᑎᐊᒥᒃ, ᓄᑲᖓᓗ ᐊᓴᐃᐊ ᐃᕙᓗᖁᑦ ᐃᐳᑦᑐᖅ ᐊᓈᓇᖓᓗ ᐊᐃᕇᓐ ᑲᑕᒃ ᒪᐃ 1964−ᒥ ᓇᐅᔮᓂ.

ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᓄᖅᑲᐅᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓕᖁᓯᒥᓂᒃ ᐊᑐᕈᒪᓕᖅᖢᓂ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᖏᓪᓗᓂᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᒍᒪᓪᓗᓂ

ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᓚᐅᖅᖢᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 28-ᓄᑦ, ᐃᕐᓂᖅ ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ.

ᐊᐅᒐᓯ 17, 1995 ᑐᕌᓐᑐᒦᑦᖢᓂ, ᐃᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ, ᐃᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᓪᓚᕆᒃᖢᓂᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕌᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᔩᖃᑎᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᖃᓚᐅᕋᒪ ᐃᒥᐊᓗᓚᐅᖅᖢᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᓂᐊᖁᖑᖃᒃᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᒍᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓄᑦ ᐅᐸᖃᑦᑕᓚᐅᖏᑦᖢᖓᓗ ᐋᔩᖃᑎᒌᒍᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕈᑕᐅᔪᓄᑦ.”

ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᒍᒪᖃᑕᐅᓚᐅᕋᒥ, ᐃᕐᓂᖅ ᐆᒃᑑᑎᒋᔭᐅᒍᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᑕᕋᒥᓄᑦ.

ᐃᕐᓂᖅ ᐊᑖᑕᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐊᑕᓇᓯ ᐊᖑᑎᐊᕐᒥᒃ “ᐆᒃᑑᑎᑦᓯᐊᕙᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ” ᐊᒻᒪ “ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐱᒍᒪᓂᖃᖅᖢᓂ” ᐊᒻᒪ “ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᕈᒪᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ.

ᐊᑖᑕᖓ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, “ᖁᕕᐊᒋᓕᓚᐅᖏᑉᐸᕋ (ᐃᒥᐊᓗᒃ), ᓇᑦᓯᖅᑐᕈᓐᓇᑐᐊᕈᒪ, ᑐᒃᑐᑐᕈᓐᓇᕈᒪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᒃᑐᕈᓐᓇᑐᐊᕈᒪᓗ.”

ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖓ “ᐊᖏᓛᖑᓪᓗᓂ” ᐱᒍᒪᒍᑎᒋᓚᐅᖅᐸᖓ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᓄᖅᑲᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᒥᓂᒡᓗ.

ᐅᕙᖓᐅᓂᓐᓄᑦ ᐅᑎᕈᒪᓚᐅᕋᒪ 'ᑖᓐᓇᑐᖃᐅᓂᓐᓄᑦ'. ᐃᓄᓪᓚᕆᐅᓪᓗᖓ, ᓴᓐᖏᔪᒃᑯᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᖢᖓ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ, ᐃᓕᓯᖁᓯᓐᓂᒃ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓐᓂᒃ, ᐃᓄᓪᓚᕆᐅᓯᒪᓂᓐᓂᒃ, ᒪᑭᑕᐅᒪᓕᖅᓯᒪᓂᓐᓂᒡᓗ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ, ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᖏᑦᖢᖓ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᕐᓂᖅ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᕐᕌᒍᑦ 24-ᖑᓕᖅᐳ ᑕᐃᒪᖓᓂ ᐊᖓᔮᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᓐᓂᒃ.”

ᒪᒥᓴᕐᓂᖅ ᓄᓇᒥ

ᐃᕐᓂᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᓄᓇ 'ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ' ᓴᐃᒪᓂᖃᕐᓇᕐᒪᑦ, ᐊᑕᐅᓯᐅᓐᓇᖅᖢᓂᓗ ᒪᒥᓴᕐᓇᖅᖢᓂᓗ.

ᒪᒥᒍᒪᓚᐅᕋᒪ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᖓ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒦᓐᓇᓱᐊᖏᓐᓇᓚᐅᖅᐳᖓ, ᐃᕐᓂᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ, ᐃᕐᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᐊᖃᑦᑕᖅᐳᖅ “ᓄᑖᖑᕋᓱᐊᖅᖢᓂ” ᐊᒻᒪ “ᐆᒻᒪᖅᐹᓪᓕᓇᓱᐊᖅᖢᓂᓗ”.

ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᑎᒥᒧᓪᓗ ᓄᓇᒦᑦᖢᓂ.”

ᐃᕐᓂᖅ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖅ “ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ” ᐱᒍᒪᓪᓚᕆᒋᐊᖃᕐᓇᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᒥᓗᖕᒧᑦ ᓄᖅᑲᕋᓱᐊᕐᓗᓂ.

ᓴᓐᖏᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕈᒪᓗᓂ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᓪᓚᕆᒃᓯᒪᓪᓗᓂ.

ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕗᕐᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᑎᖁᓪᓗᓂᒋᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᖏᓐᓄᑦ, ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᐅᓚᐅᖅᑐᒧᑦ, ᐱᖁᓯᑐᖃᖏᓐᓄᓪᓗ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᒥᖕᓂᒃ ᓄᖅᑲᕐᓂᐊᕈᑎᒃ.

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᓄᖅᑲᕈᒪᒐᒪ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᖑᓇᖏᒻᒪᑦ.”

ᐃᕐᓂᖅ ᓄᓇᖃᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᑐᕚᒥ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᕐᓗ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᒥᐊᓗᒍᒪᖏᑦᓯᐊᖅᖢᓂ.

ᑐᒃᑐᖃᑐᐊᕈᒪ, ᓇᑦᓯᖃᑐᐊᕈᒪ, ᐃᖃᓗᖃᑐᐊᕈᒪᓗ, ᐃᒪᓪᓚᕆᖕᒥᒡᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ, “ᑕᒡᕙᐅᕗᑎᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃ ᑕᐃᒪᖓᓗᒃᑖᖅ.”