Skip to content

ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖓ

ᐅᓇ ᑐᑭᑖᕈᑎᖓ ᐅᖃᐅᓯᑦ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᓂᖏᓐᓂᖔᖅᓯᒪᔪᖅ: ᐅᐃᕆᓂᖃᕐᓂᖅ ᖃᕆᑕᕐᒧᑦ ᐃᖢᐊᖏᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᐃᓐᓇᕐᒥᓂᒃ ᐱᒍᒪᓂᖅ ᐃᖢᐊᖏᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕋᓱᐊᖅᖢᓂ; ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑉᐳᖅ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ.

ᑕᐃᒪ ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᑕᑯᓗᒋᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖃᖅᑎᑕᐅᖕᒪᖔᑕ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ, ᐱᐅᖏᑦᑐᖅᑕᖃᕐᓂᖓᓄᖅ ᓇᓗᓇᖏᑉᐳᖅ. ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᖅᐳᓪᓗ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖓ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᔾᔨᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᒪᒍᑦᑎᒍ ᐅᓪᓗᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖅᐳᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᖁᕕᐊᓱᒃᑎᑕᐅᕙᒃᐳᒍᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑕᓗ − ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᕕᐊᓱᖏᑎᑕᐅᓪᓗᑕ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᖓ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ Lupin Gold Mine ᐊᕐᕌᒎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂ. ᓄᖅᑲᕐᓂᐊᕋᓱᒋᓚᐅᖏᓐᓇᒃᑭᑦ ᕿᓂᕐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᑐᔪᖅᓯᐅᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪ 1,500 ᒦᑕᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᒐᑦᑕ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓪᓗᑕᓗ ᒎᓗᑎᖃᖏᓕᕐᓂᖓᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᓕᖅᐳᖓ? ᓇᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᓕᖅᐳᖓ?

ᐅᑭᐅᖑᓕᕐᒪᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓱᒃᑲᐃᓪᓕᒋᓪᓗᓂᓗ ᓱᓇᑕᖃᕐᓂᐅᓴᖏᑦᖢᓂᓗ. ᖁᕕᐊᓇᓚᐅᖏᑉᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᖢᓂ. ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᖃᓐᓇᖃᓕᖅᖢᖓᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᐅᒃᓴᕋᔪᖕᓇᖅᐳᖅ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᓕᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᓄᑕᕿᐅᓕᖅᖢᑎᒡᓗ.

ᓱᓇᒥᑭᐊᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᓂ, ᖁᕕᐊᓱᐃᓐᓇᕐᓇᖏᑉᐳᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖃᑦᑕᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᐱᖃᓐᓇᕇᖕᓄᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒎᓕᖅᐸᒃᐳᖅ ᐅᐃᕆᓐᓇᐅᑕᐅᓕᖅᖢᓂᓗ. ᐱᖃᓐᓇᕇᒡᓗ ᐱᑦᓯᐊᖏᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑦᑕᓕᖅᖢᑎᒃ ᖃᓂᒻᒪᖃᑦᑕᓕᖅᖢᑎᒡᓗ. ᑕᖅᑐᕐᓗᓕᖅᖢᑎᒃ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᕐᕋᕕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᐱᐅᖏᓕᖅᖢᑎᒃ ᑎᖑᓪᓗᓕᖅᖢᓂᓗ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᓱᕐᕋᒃᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᖁᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᐄᒻᒪᑎᕐᓗᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᖁᕕᐊᓱᖏᓕᖅᖢᑎᒡᓗ. ᓘᑦᑕᕐᓗ ᐅᖃᓕᖅᖢᓂ, ᓄᖅᑲᖏᒃᑯᕕᑦ ᑐᖁᓂᐊᖅᐳᑎᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕋᔭᖅᖢᓂᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᖢᓂ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᖢᓂᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓄᖅᑲᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᖑᕙᓗᐊᖅᐳᖅ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᕐᕆᕕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᓱᕈᖅᐸᒌᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓪᓗᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖃᓕᖅᖢᓂᓗ ᐄᔭᒐᕐᓂᒃ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓕᖅᖢᓂᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᒡᓕᕐᒦᖏᓐᓇᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᖢᓂ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᓂᑰᓪᓗᓂ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ.

ᐊᓯᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᑯᓂᓗᐊᖅ ᐃᖢᐊᖏᔪᑎᖃᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓄᑦ − ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ − ᑲᒪᒋᔭᐅᓯᒪᖏᑦᖢᑎᒡᓗ ᖁᕕᐊᓱᖏᖃᑦᑕᒍᑎᕕᓕᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᕈᒪᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ/ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᐊᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ.

ᐱᐅᓂᒍᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᖓ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖢᐊᖏᔾᔪᑎᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᒍᑎᓪᓗ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓇᓱᐊᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐱᖃᑎᒋᔭᑎᓪᓗ ᐱᑕᖃᖏᓕᕐᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒐᓱᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᐳᖅ.

ᑕᒪᓐᓇ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᒋᐊᖃᖅᐸᐃᑦ. ᐊᓯᖕᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖏᒻᒪᑦ, ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ: ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑐᐊᖑᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᕐᓂᐊᖅᐳᑦ. ᓴᓐᖏᓇᓱᐊᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ, ᐊᔪᖏᓐᓇᓱᐊᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᐱᑦᓯᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ.