Skip to content

ᐅᑭᐅᓂᒃ 30-ᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔪᑎᓂᒃ

ᓴᑭᐊᓯ ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᖢᓂ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᓂᒃ 30-ᓂᒃ, ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐱᒃᑯᒥᒋᔭᒥᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᓯᕙᒃᖢᓂ ᐊᓱᐃᓛᑕᐃᓐᓇᖅ ᕿᓚᓈᕆᔭᒥᓄᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒪᑦ ᐊᑭᓯᕕᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ.

ᓴᑭᐊᓯ ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ, ᐱᖓᑦᑎᖓᑦ ᓴᐅᒥᐊᓂ, ᑐᓂᓯᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᒃ ᐊᓗᑭ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓕᓴᕐᕕᐊᓂ ᐃᓕᓴᖅᑎᒧᑦ ᐃᓕᓵᓂᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥ. ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ ᐃᓕᓴᖅᑎᓕᕆᔪᑎᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᓂᒃ 30-ᓂᒃ ᓄᓇᓕᖓᓂ.ᐸᖕᓂᖅᑑᒥ ᐃᓕᓴᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐅᑭᐅᓂ 30-ᓂ - ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ - ᐊᒥᓱᐃᖅᓱᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᓕᕌᖓᑕ ᐊᐱᖅᓱᖅᑎᐅᕙᒃᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᓱᐃᓛ ᑕᐃᓐᓇᖅ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᔭᖓ ᐊᑭᓯᕗᖅ. ᐊᑐᓕᖅᐳᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ “ᐃᑲᔪᖅᓴᖅᑐᓂᒃ” ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᓯᒪᔭᖓ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐊᒥᓲᓕᖅᑐᓂᒃ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ. “ᐃᑲᔪᖅᓴᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖏᒃᑯᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ, ᐊᓯᐅᓯᒪᓕᕋᔭᖅᑐᖓ.”

ᑕᒪᑐᒪᓂᑦᑕᐅᖅ ᐅᑭᐅᓂ ᑕᑯᓯᒪᓕᖅᖢᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᐹᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ, ᐃᓚᖓᓂ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ, ‘ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐃᑲᔪᖅᓴᕐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ.’
“ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐃᑲᔪᖅᓴᖅᓯᒪᔭᒃᑲ (ᓄᓇᕗᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᒃᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥ), ᐱᓗᐊᖑᐊᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᓴᕐᕕᐊᓂ ᐊᔪᖏᓴᖅᑕᐅᓕᕌᖓᑕ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ.``
ᐊᒃᓱᑲᓪᓚᒃ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖢᒍ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑕᐃᓱᒪᖓᓂᓂᑦ ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᐅᑉ ᐃᓕᓴᓚᐅᕈᓯᖓᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᑎᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᕐᕕᐊᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᒎᖅ.
“ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖏᑦᑐᒍᑦ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖔᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᖏᓱᑕ ᐱᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂᒃ - ᓇᒥᖔᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᑕᒪᓪᓗ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓴᖏᓱᑕ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ. “ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓴᐃᓐᓇᐅᔭᖅᑐᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᑯᓗᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᖢᓂ.
ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔪᑏᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᕈᑎᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕ, ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᒋᐊᖃᕋᑦᑎᒍ ᐃᓱᓕᓯᒪᖏᒻᒪᑕ, ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ.
ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐸᐸᑦᑎᓯᒪᖕᒪᑕ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᕋᒥᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑏᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓄᑦ “ᑭᓇᐅᔭᑭᒃᓴᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᖕᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᖏᒧᑦ. ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐸᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᑲᔪᖅᓴᖅᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᕝᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.
ᐸᖕᓂᖅᑑᒥᐅᑦ ᐊᒃᓱᕈᓕᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑕᐃᓱᒪᓂ ᐃᓕᓴᕐᕕᑐᐊᖓᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓴᕐᕕᒃ ᐃᑭᑎᓪᓗᒍ 1997-ᒥ.
“ᑕᐃᒪᖓᓂᓂᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖢᒍ ᐊᒃᓱᕉᑎᒌᓐᓇᖅᑕᕗᑦ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓴᖅᑏᑦ ᐃᓂᑭᒃᓴᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᓄᓇᓕᕗᑦ ᐃᓄᒋᐊᓕᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐅᑭᐅᓂ ᖁᓕᓂ ᐱᓗᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᒪᑕ ᐃᓕᓴᓯᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓄᓇᓕᕗᑦ ᓱᒃᑲᓕᔪᒥᒃ ᐱᕈᖅᐹᓪᓕᐊᖕᒪᑦ,” ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ. “ᐃᓕᓴᕐᕖᑦ ᑕᑕᓗᐊᖃᑦᑕᓕᕐᒪᑕ ᐱᑐᖃᐅᓪᓗᑎᒃᓗ. ᓇᓗᓇᖏᒻᒪᕆᓕᖅᑐᖅ ᐊᖏᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᕕᖃᕆᐊᖃᓕᕋᑦᑕ ᒫᓐᓇ ᐃᓂᑭᒃᓴᓗᐊᓕᕐᒪᑕ (ᐃᓕᓴᖅᑎᓄᑦ) ᓈᒻᒪᖏᒻᒪᑦ.”
ᐃᒻᒪᖄ 400 ᐅᖓᑖᓂ ᐃᓕᓴᖅᑎᖃᓕᕋᑦᑕ ᑕᕝᕙᓂ ᕼᐊᒪᓚᑦᑎᓐᓂ 1,500-ᓗᐊᖑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᑦ ᕿᑐᖏᐅᓕᕋᑖᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᓕᑉᒪᑕ ᐃᓕᓴᕐᕕᓂᒃ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔪᑦ, ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ.
ᓄᑖᒥᒃ ᐃᓕᓴᕐᕕᒃᑖᕆᐊᖃᕐᓂᖓᑦ ᐊᒥᓱᐃᖅᓱᖅᖢᓂ ᑲᑎᒪᔪᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑑᒐᓗᐊᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓴᕐᕖᑦ ᐃᑭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ (ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥ ᑭᓐᖓᓂᓗ) ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐅᑭᐅᑦᑎᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᑭᒃᓴᓗᐊᖑᔪᑕᐅᓕᕐᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᑭᑐᔪᑎᓄᑦ ᓴᓇᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ. “ᑕᒪᑐᒪᓂᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᓱᐃᓚᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᖅᓯᕙᕗᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ.”
ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓕᓴᕐᕖᑦ ᐃᒡᓗᖏᑦ ᐃᓕᓴᕐᕕᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᕿᑎᒃᕕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐱᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓕᒫᓄᑦ.
“ᐊᑐᖅᑐᒻᒪᕆᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᓄᑕᕋᖏᓐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥ ᑐᓐᖓᓇᖅᑐᒥ ᐱᑕᖃᖁᒐᑦᑎᒍ … ᐃᓂᓪᓚᒃᓴᓯᐊᖅᓯᒪᔪᒥ (ᐊᖏᕐᕋᒥᑐᑦ) ᐱᔪᓂ ᐱᑕᖃᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᖓᓂ.” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ.```
ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ ᖁᕕᐊᓱᖕᓂᕋᓚᐅᕐᒥᔪᖅᑕᐅᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐃᓐᓇᖏᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐃᓕᓴᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᕕᐊᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᓪᓗ, ᐊᑐᓂ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑕ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥᐅᑦ ᐃᓕᓴᖅᑎᓕᕆᔪᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ.
“ᐃᑲᔪᖅᓴᖅᑕᐅᔪᒍᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ (ᐊᑐᓂ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ) ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒍᑦ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ.
ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᐅᑉ ᕿᑐᖓᖏᑦᑕᐅᖅ ᑕᒫᓂ ᐃᓕᓴᖅᓯᒪᖕᒪᑕ, ᑎᒍᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓪᓗ.
“ᐃᓕᓴᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᒐᒃᑭᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖃᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᕐᕕᓂ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᖏᓐᓇᖅᐸᒃᑲ ᐊᔪᖏᒃᑳᖓᒪ ᑕᐃᒪᐃᒻᒥᔪᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᒃᑲ ᐊᐃᑉᐸᕋᓗ,” ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᓂ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᖅᖢᓂ.