Skip to content

ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑦ ‘ᓴᙱᔪᐊᓗᐃᑦ’ ᑭᓯᐊᓂ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᖅᑐᖅ

ᓱᓇᓗᒃᑖᑦ ᐊᐅᓪᓛᑦᑎᐊᖅᑑᔭᖅᑐᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᑕᐃᒪᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ − 19 ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᐃᓴᐱᐅᓪ ᑐᒑᖅ, ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒦᑦᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑲᐅᓕᑦ ᐃᒃᓯᒃᑖᕐᔪᒃ ᖁᔭᓐᓇᒥᓚᔫᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖁᓇᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐊᐃᕆᓕ 3-ᒥ.

ᓯᐅᑕᓐ ᑐᐊᕆ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᒡᒎᖅ ᐃᓱᒫᓘᑎᓖᑦ, ᑭᓯᐊᓂ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᓇᓱᒃᑐᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᒪᖔᑕ, ᓄᑖᓂᒡᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐊᓘᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᕐᒥᒍᑎᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐊᓗᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖃᐅᓯᐅᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓯᒪᓕᕐᒥᔪᒍᑦ ᐅᑉᓗᑕᒫᒃᑯᑦ ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓇᖅᑕᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑐᐊᕆ.

ᓱᓇᓗᒃᑖᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᑐᑦ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᑎᑦᑕᐃᓕᔪᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑳᖅᑎᓐᓇᑕ. − ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᑦᑐᓐᓇᙱᑦᑐᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ.

ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ Hᐊᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒥᔪᒍᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐ.”

ᑐᐊᕆ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᒡᒎᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᒥᒐᖅᓯᙱᑦᑐᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᑯᓪᓕ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓂᕿᑖᕐᕕᖃᖅᖢᓂᒎᖅ ᓂᕿᒃᑯᑦ ᐊᒥᒐᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐊᓗᒃ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓵᕐᒥᔪᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓂᕿᒃᓴᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᓂᐅᕕᕐᕕᒋᔭᖅᐳᑦ ᓈᒻᒪᒃᑑᔭᖅᑐᑦ ᑎᑭᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᑐᒃᑐᑖᕆᐊᖃᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᒥᒐᖅᓯᓯᒪᔪᖃᖅᑑᔭᙱᑦᑐᖅ ᓱᓕ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖅᑑᔭᖅᑐᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓵᓚᒋᔪᒪᑉᓗᒍ”

ᑐᐊᕆ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᒡᒎᖅ ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒥᒃ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᓗᐊᙱᖦᖢᑎᒃ, ᒫᓐᓇᐅᔪᕐᓕ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓂᖅᐹᖑᔪᕉᖅ ᑐᓴᖃᑦᑕᖅᑕᒥᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖓᓯᒌᒍᑎᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒪᐃᙱᑉᐸᑦ, ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᓂᒃ.

ᑕᒪᓐᓇᖃᐃ ᐱᒋᐊᓕᓵᓗᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓴᙱᔪᐊᓗᐃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓂᒌᒃᑑᑎᓗᐊᖃᖅᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑯᓂ − ᑐᓴᕈᒥᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒡᓗ ᑕᖅᑭᓂᒃ ᖃᐃᔪᓂᒃ.

Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᐸᕐᓇᐃᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᔪᒪᑉᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓱᒫᓗᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒫᓗᒃᑐᒃᓴᐅᖕᒪᑕ.

ᐊᒻᒪᓗ, ᐃᒪᓐᓇᐃᖅᑰᖅᑐᖅ, ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᓇᔭᙳᐊᓪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑰᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᒋᔭᖅᐳᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᓐᓂᖅᐸᑦ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔪᒪᑉᓗᑎᒃ, ᑕᐃᒪᐃᖁᔨᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᔪᒍᑦ ᑎᑭᑕᐅᔪᒪᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ.”