Skip to content

ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᓂᒃ

ᐅᖄᓚᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᖓ ᓇᓪᓕᒋᑦᓯᐊᖅᑕᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᓱᓇ ᑭᒃᑯᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒻᒪᖔᑦᑎᒍ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓄᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᒐᔪᐃᑦᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑦᑕᐅᑎᖃᓚᐅᖅᐳᒍᒃ.

ᐱᓕᕆᔪᒻᒪᕆᐅᓕᕋᑦᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ, ᓇᓪᓕᐅᕐᓂᖅᓯᐅᕈᑎᑦ ᑲᑎᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ, ᓇᓪᓕᐅᕐᓂᖅᓯᐅᕐᕕᖏᓪᓗ ᐳᐃᒍᖅᓯᒪᓕᕋᑦᑎᒍ ᐃᑉᓕᕈᓱᒋᐊᖃᕋᓗᐊᖅᖢᑕ ᓇᒡᓕᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯ ᐅᖃᕆᐊᖃᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑦᑕᖏᓐᓇᑦᑕ ᑭᖑᓪᓕᖅᐸᐅᑎᓐᓇᓱᐊᖅᖢᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᖑᕙᓗᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑕᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᖏᑦᓯᐊᒻᒪᕆᓕᕐᓗᒋᑦ ᐅᖃᕈᒪᓚᐅᖅᑕᑎᑦ. ᐃᓱᒪᒐᒪ ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᖃᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑐᑦ ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᓗᒃᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖓ ᐊᑖᑕᒐ ᑐᖁᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓇᓪᓚᖓᓪᓗᓂ ᐃᒡᓕᕐᒥ ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐃᒪᓐᓇ, "ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑐᖁᖓᓕᖅᑎᓪᓗᖓ ᐃᖅᑲᐃᖃᑦᑕᓛᖅᑕᕐᒪ ᖁᒡᕕᐅᓕᕐᓗᑎᓪᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᕌᖓᕕᑦ, ᐊᓪᓚᕐᓗᒋᑦ ᖁᕐᕕᑎᑦ ᑲᔪᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ. ᐃᓚᔮᑎᑦ ᑲᒪᒋᒋᐊᖃᕋᕕᒋᑦ; ᐃᓅᓯᖃᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᕿᒪᒃᑲᒃᑭᑦ ᓱᖁᑎᒋᖏᓪᓗᒍ." ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓂᓪᓕᐊᕕᒋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐸᕗᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᒡᓕᒋᔭᕗᑦ ᖃᓂᒋᔭᕗᓪᓗ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᒋᐊᖓ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᐳᖅ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᕙᒍᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒍᑦ ᐅᖃᐅᑎᒋᐊᖃᖅᐸᕗᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᖅᐳᑦ ᓇᒡᓕᒋᑦᓯᐊᕋᑦᑎᒍ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᓪᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᐃᑎᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐊᖅᑯᑎᖃᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᓪᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐳᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᓱᕈᓯᒥᖕᓂᒃ. ᐃᓅᓯᖅ ᐃᓪᓕᕐᓇᖅᐳᖅ ᓱᕈᓯᕗᓪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᓄᑕᕋᒥᖕᓂᒃ.

ᓱᒃᑲᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᓕᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪ ᓱᒃᑲᐃᓪᓕᖃᑦᑕᖏᑦᖢᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑦᑕᓗᐊᖏᑦᖢᑕᓗ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖏᑦᖢᑕᓗ ᑭᓇᐅᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᑭᓱᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒡᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐳᐃᒍᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᑲᑎᖃᑎᒋᒋᐊᖃᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒋᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᒋᐊᖃᖅᐸᕗᑦ ᓱᒃᑲᐃᔾᔫᒥᓗᑕ ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᓗᒋᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᖅᐳᑦ.

ᖁᖓᖃᑦᑕᕐᓗᑕ, ᐃᒡᓚᖃᑦᑕᕐᓗᑕ, ᕿᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑕᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑕᓗ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ. ᐱᓱᕋᔮᖃᑦᑕᕐᓗᑕ ᓄᓇᓯᐅᕐᓗᑕᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᓪᓚᕆᒡᓗᒋᑦ ᐃᒃᐱᒋᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᑎᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖓᔪᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᓐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᓇᒡᓕᒋᒐᖕᓂ ᑲᒪᑦᓯᐊᕈᒪᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᖃᑦᑕᖅᖢᒋᓪᓗ ᐅᖃᐅᑎᓗᒋᑦ. ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᐆᒻᒪᑎᖕᓂᐋᖅᑐᓂᓪᓗ ᐅᖃᖅᐸᒡᓗᑎᑦ.