Skip to content

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐃᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓇᖅᐸᒃᐳᖅ

ᐃᒃᓯᕚᖃᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᕿᓚᒥᐅᒐᓗᐊᖅ ᐃᖅᑲᐃᓚᐅᖅᖢᖓᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓪᓗᖓ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᖢᖓ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᔪᒥᒃ, "ᐃᓅᓯᕆᔭᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᕙᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑕᑎᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓕᖅᖢᒋᑦ, ᐊᑐᖅᑕᑎᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ."

ᐊᒥᓱᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᑦ (ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ) ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓂᑰᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᓕᕆᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕᓗ ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᓂᖅᓴᐅᓕᕈᑎᒋᓇᔭᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑎᑦᓯᖏᒻᒪᑕ.

ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ (ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᑐᖅ) ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᐃᓕᑕᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃᓴᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ 28-ᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᐃᓕᒪᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅᑐᕆᐊᖃᖏᓐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕕᖕᒥᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᒌᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᑕᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᒃ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᓴᓐᖏᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ.

ᐅᔾᔨᕆᓯᒪᕙᕋ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᖏᓐᓂ ᐃᑭᐊᒥᐅᑕᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒐᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᒍᑎᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᔪᖃᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᒃᓴᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒐᒃᓴᖅᑖᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᑐᐃᓐᓇᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ.

ᐊᑯᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅᐳᖅ ᐃᓅᓯᖃᕐᓇᖅᐳᕐᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖃᖅᖢᓂᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓇᖅᖢᓂᓗ. ᐅᓪᓗᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᕝᕙᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᓱᕙᓕᑭᐊᖑᖕᒪᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᕐᓇᖏᒻᒪᑕ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓐᓇᖏᒻᒪᑕ. ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᑕᓗ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᒃᑎᖅᐸᖕᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ, ᒐᕙᒪᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᑐᖅᖢᑎᒡᓗ.

ᐅᐱᒋᕙᒃᑲ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᒍᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᒍᒪᖕᒪᑕ ᓯᕗᒻᒧᒃᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ.