Skip to content

ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ

ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᒃᓯᐅᕐᓂᐊᓕᕐᒥᑎᓪᓗᑕ, ᕿᓂᓚᐅᖅᑕ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑕᓗ ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᓂᒃ ᐊᔪᖅᓴᖅᑐᓂᒃ: ᐊᖏᕐᕋᖃᖏᑦᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒐᒃᓴᖃᖏᑦᑐᑦ, ᐃᓚᐃᖅᓯᒪᔪᓪᓗ. ᐃᓐᖏᐅᓯᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᒪᓐᓇ, "ᑕᑯᒋᐊᕆᑦ ᓂᕆᐅᖕᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᐃᒪᓂᕐᒧᓪᓗ." ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᐳᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᖁᓪᓗᒍᓗ.

ᐊᕐᕌᒍᒧᓪᓗ ᓄᑖᒧᑦ ᐃᑳᕐᓂᐊᓕᕆᕗᒍᑦ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᑭᖑᒻᒧᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᓂ ᐊᑐᖅᓯᒪᓂᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᐃᒪᓗᒋᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖢᕐᕆᔮᖅᓯᒪᕗᑦ ᓯᓚᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᓯᒪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᒥ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᒡᓗᐊᓛᒥᓄᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐸᕗᑦ.

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᔪᓐᓇᕋᑦᑕ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕋᑦᑕᓗ ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᖢᑎᒡᓗ, ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᐸᕗᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᓕᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᑲᒪᔪᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᐃᓐᓇᖅᐸᒃᑐᑦ, ᓄᑕᖃᑦ ᐊᖓᔪᖄᒥᖕᓃᒍᓐᓇᖏᑦᑐᑦ − ᐃᓚᔭᕇᑦ − ᐅᐃᕆᒍᑎᖃᖅᑐᓪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑲᑕᒃᓯᒪᔪᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑲᒪᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒡᓗ, ᐱᖁᔭᓂᒡᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᓱᖁᑎᒃᓴᖏᑦᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᓴᐳᒻᒥᑦᓯᐊᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ. ᒪᑐᐃᖔᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ, ᑐᓐᖓᓇᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓚᐅᓂᖃᖅᑎᑦᓯᒃᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ.

ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑕ ᑭᖑᒻᒧᑦ ᐅᖃᕐᓗᑕᓗ, "ᐱᓕᕆᐊᕆᒍᒪᔭᒃᑲ ᐊᑐᕈᒪᓚᐅᖅᑕᒃᑲᓗ ᐊᑐᓚᐅᖅᐸᒃᑲ ᐱᓕᕆᐊᕆᓚᐅᖅᐸᒃᑲ? ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᐳᖓ ᐅᖃᐱᓗᖕᓇᖓ? ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓯᒪᕗᖓ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᖃᖅᓯᒪᓪᓗᖓᓗ ᖃᓄᐃᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᖓ; ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᓯᔾᔩᓯᒪᕗᖓᓗ, ᐊᓯᒃᑲ ᑲᒪᒋᑦᓯᐊᖅᓯᒪᕙᒃᑲ?"

ᐊᓯᔾᔨᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᑉᐱᐊᓱᒋᐊᖃᖏᑉᐳᒍᑦ. 'ᐊᓯᔾᔩᒐᐃᖓᑦᑕ' ᐊᑐᕈᒪᓗᐊᖃᑦᑕᖏᑉᐸᕗᑦ ᓄᑖᑦ ᖃᐅᔨᒪᖏᓐᓇᑦᑕ ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖃᖅᐳᖅ, "ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑕ". ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕈᑦᑕ ᓴᓐᖏᓕᖅᑎᓴᕐᓗᑕ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ.

ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ ᐃᓕᑦᓯᖕᓄᑦ, ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᑦᓯᐅᑦᓯᐊᕐᓂᐊᖅᐳᓯ ᓄᑖᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᑎᖃᕐᓗᓯᓗ.