Skip to content

ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ ᐃᓴᒃᓯᒪᕗᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ, ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᓂᕐᒥ, ᓂᙵᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓂᐅᔪᓂ ᓇᒡᓕᒋᔭᒥ ᐊᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓ ᖁᑦᑎᓛᖑᔪᒥ ᐅᓄᕐᓂᖃᖅᐳᖅ ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᒪᒃᑭᓗᒃᑖᒥ ᑲᓇᑕᒥ.

ᕕᐅᓇ ᐊᕙᓕᒐᒃ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᔮᔅᓕᓐ ᑭᓕᖏᖕᐴᒡ, ᑰᐱ ᐴᓪᑦ, ᓚᐃᓯ ᐋᑕᒫᑭ ᐊᒻᒪ ᓇᑖᔾᔨᐊ ᐅᖓᕼᐊᒃ ᐅᐱᐅᖅᑲᓪᓗᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐆᒥᖓ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᔪᒥ. Rita Pigalak/NNSL photo
"ᑕᐃᒪ ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓐᓂᖁᔨᔪᓐᓃᖅᑐᒍᑦ" ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᕐᒥ. Rita Pigalak/NNSL photo

ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓚᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᑐᖃᖅ – ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᖁᑎᑦᑎᓐᓂ, ᓵᙵᓲᖑᓕᖅᐳᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᓄᒃᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ ᓵᙵᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑕᖏᓐᓂ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃ, ᓱᓐᓂᕈᑕᐅᓲᓂᑦ ᓱᐴᖅᑐᒐᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᙱᓐᓂᐅᔪᒧᑦ.

ᕕᓕᑉ ᐃᕙᒡᓗᒃ ᖁᕐᓗᖅᑑᕐᒥᐅᑕᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐅᔭᖅᑲᖏᓐᓂ ᐊᑎᖃᖅᑐᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᓂ ᓇᒡᓕᒋᔭᒥᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. "7−ᓂ ᐊᑎᖅᑕᖃᖅᐳᖅ ᐅᔭᖅᑲᖁᑎᓐᓂᑦ, ᐅᓄᓗᐊᖅᑐᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᕙᒡᓗᒃ. Rita Pigalak/NNSL photo

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓴᙱᔫᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᕗᑦ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᐱᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᖄᖏᐅᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᒥᓱᓂ ᐊᒃᓱᕈᕈᑕᐅᔪᓂ ᐃᓄᒃᐳᑦ ᓵᙵᕙᖕᓂᖏᓐᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ.
ᓯᑎᐱᕆ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᐅᕗᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᓴᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓱᖕᓂᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᓇᖏᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖏᓐᓂ ᐃᒻᒥᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐊᒃᓱᕉᓴᒃᑐᓄᑦ.
“ᑕᐃᒪ ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓐᓂᖁᔨᔪᓐᓃᖅᑐᒍᑦ” ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ ᖁᕐᓗᖅᑑᒥ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ.
ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒥ, ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᐅᔪᓂ 50–ᐸᓗᖕᓂ ᐱᓱᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᒃᑎᒍᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᖏᓐᓂ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ. ᐱᓱᖕᓂᖅ ᐃᓱᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥ ᑳᐱᑐᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑏ ᐊᒻᒪ ᑕᒧᓗᒐᒃᓴᓂ ᐸᕐᓇᐃᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.
ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᑐᒥ ᐅᓐᓄᖓᓂ “ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ” ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᖅᖢᓂ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓂᖏᓐᓂ ᐸᐃᑉᐹᒥ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑎᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑎᑦ ᑎᑭᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᐅᓐᓄᖓᓄᑦ, ᐅᔭᖅᑲᓂ–ᐃᒋᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᑎᖃᖅᑐᓂ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᔭᖅᑲᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᖔᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓇᖏᖅᓯᓪᓗᓂ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑕᐅᔪᓂ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂ. ᐃᓄᑐᖃᕐᒥ ᑐᒃᓯᐊᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒋᑦᑎᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ ᐅᔭᖅᑲᒥᓂᑦ ᑰᖕᒧᑦ ᓴᒃᑯᐃᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐅᔪᒥ ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ.

ᑲᐃᑦᕆᐊᓐ ᐅᖓᕼᐊᒃ ᐊᒻᒪ ᕋᐃ ᐊᓗᒃᐱᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᐳᑦ ᐃᓴᒃᓯᒪᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᖁᑎᖓᓐᓂ, ᐃᒃᓯᕚᖅᑐᑦ ᓴᐅᒥᖕᒥ ᑐᓄᐊᓂ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐲᑕ ᐃᓪᒍᒃ ᐊᒻᒪ ᓵᔅ ᑯᓪᓚᒃ, ᕿᑎᐊᓂ, ᒫᕐᑎᓇ ᐊᑉᐸᑐᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒪ ᐊᕕᐅᒐᓇ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᓚᑐᕇᓴ ᑲᓪᓗᓐ, ᐋᓕᔅ ᒥᓗᒃᓱᒃ, ᓛᓐᔅ ᐊᕼᐃᒍᓇ ᐊᒻᒪ ᑭᓕᐊᕆᓐᔅ ᑭᓪᓗᒍᒃ. Rita Pigalak/NNSL photo