Skip to content

ᖁᔭᓕᓂᐅᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓄᑦ

ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ 50–ᓂ ᐊᒡᒐᒧᑦ-ᐊᒥᐊᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᑭᙵᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᕐᓂ – ᐃᓚᖏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 60–ᓄᑦ – ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ
ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᓂᖃᖅᑐᒥ ᑐᕌᓐᑐᒥ, ᑎᓯᐱᕆ 7–ᒥ. ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᖅ, ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑕᐅᔪᒥ ᐱᓇᖕᓇᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓂ, ᐃᖏᕐᕋᓂᐊᖅᐳᖅ ᑕᐃᑯᖓ ᐋᒍᔅᑎ 30, 2020–ᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐳᓚᕋᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒧᑦ.

ᑭᙵᕐᒥᐅᑕᖅ ᑲᓈᖏᓐᓇᖅ ᐳᑐᒍᖅ, ᑕᓕᖅᐱᖕᒥ, ᐃᓱᒪᑐᕗᖅ ᑎᑎᕋᐅᒻᒧᑦ ᑭᙵᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᕕᖓᓂ 1966–ᒥ.
ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐊᐃᐱᓕ, ᔭᐃᒥᓯ ᕼᐃᐅᔅᑕᓐ, ᑲᓈᖏᓐᓇᖅ ᐳᑐᒍᖅ, ᓗᒃᑕ ᕿᐊᑦᓱᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑐᑦ ᑭᙵᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᕕᖓᓂ ᑭᙵᕐᓂ ᐅᐱᕐᙶᒥ 1959–ᒥ.
ᓗᒃᑕ ᕿᐊᑦᓱᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᒃ ᐱᙳᐊᖅᑐᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᑦ ᑭᙵᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᕕᖓᓂ ᑭᙵᕐᓂ.
ᐅᐱᐅᖅᑲᔪᑦ ᑲᖑᐃᑦ, ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᒥᒃ, ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᑐᓂᐅᔪᒥ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᒥ ᓯᐅᐊᒃᒥ, ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥ 1923-1961–ᒧᑦ.
ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎ ᐋᓇ ᑭᙳᐊᑦᓯᐊᖅ (1911-1971) ᓴᓇᓚᐅᖅᐳᖅ ᐆᒥᖓ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᑕᐃᒎᓯᓕᖕᒥ ᑕᖕᒫᖕᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᐅᔪᒥ, ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᒧᑦ ᐊᒥᓱᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᓯᒪᓪᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᓪᓕᖅᑐᒥ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᒥᒃ.