Skip to content

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑉᐳᖅ ᐃᒡᓗᕋᓛᖓᓐᓂ ᖃᖓᑕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᐃᓂᐱᐊᒡᒥ

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᐃᒡᓗᕋᓛᖓᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓯᓚᑖᓂ, ᐊᐃᒃᓯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᒥᓂ ᐳᒃᑕᓛᓲᒥ ᖃᖓᑕᓲᖓᓂ ᐅᐃᓂᐱᐊᒡᒥ.

ᑕᐃᒪᙵᓂ ᒫᔾᔨᒥ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14−ᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒥ ᐃᓯᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐱᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕘᑉ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ−ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐅᔪᒥ ᐃᒡᓗᕋᓛᖓᓐᓂ.

"ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᖃᖓᑕᓚᐅᖅᐳᖓ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᖃᖓᑕᓲᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓚᐅᖅᐳᖓ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14−ᓄᑦ ᐃᓄᑑᓪᓗᖓ ᐃᒡᓗᕋᓛᓐᓂᑦ," ᐅᖃᖅᐳᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ. Rajnesh Sharma/NNSL photo

ᔪᓚᐃ 20−ᒥ, ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᐳᖅ ᕙᐃᔅᐳᒃ−ᖓᓂ, "ᖃᖓᑕᓚᐅᖅᐳᖓ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᖃᖓᑕᓲᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓚᐅᖅᐳᖓ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14−ᓄᑦ ᐃᓄᑑᓪᓗᖓ ᐃᒡᓗᕋᓛᓐᓂ. ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᐳᖓ CPHOtravelrequests@gov.nu.ca−ᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓐᓂ, ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓄᑦ ᖃᖓᑕᑎᓪᓗᖓ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᖃᖓᑕᓲᓐᓂᑦ."

ᐅᓐᓄᓂᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᓯᓂᒃᑕᓚᐅᖅᖢᓂ ᐅᐃᓂᐱᐊᒡᒥ, ᓯᕗᓕᖅᑎ ᖃᖓᑕᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᑯᖓᑲᐅᑎᒋ ᐃᒡᓗᕋᓛᖓᓄᑦ ᐃᓂᖃᖅᑐᒥ 85 ᑭᓛᒥᑐᐸᓗᖕᒥ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓯᓚᑖᓂ. ᐃᒻᒥᓂᒃ-ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᔪᓚᐃ 4−ᒥ 18−ᒧᑦ.

"ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᒋ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᐃᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᖅᑎᐅᔪᓄᑦ; ᖃᖓᑕᓪᓗᑎᒃ ᖃᖓᑕᓲᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ.
12−ᐸᓗᖕᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᔪᓂ, ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᙱᑦᑐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐅᓕᒪᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
ᐹᑐᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᐱᕆᓂᕐᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᖃᖓᑕᓲᖅᑎᐅᔪᓂ, ᓲᕐᓗ ᑲᓛᖦᖠᐅᑉ ᓄᓈᓐᓂ, ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᑦ ᖃᖓᑕᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑎᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ "ᓈᒻᒪᙱᓚᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖏᓐᓂ."
"ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.
ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᓯᒪᕗᑦ “ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓂᐅᔪᒧᑦ ᖃᓂᒪᕐᔪᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᐃᖅᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᙱᓐᓂᐅᔪᓄᑦ” ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒧᑦ “ᐱᕐᔪᐊᖑᔪᒥ ᖃᓂᒪᓂᐅᔪᒥ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓂ,” ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᐳᖅ ᐹᑐᓴᓐ.
"ᑕᐃᒫᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᓇᒥᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐅᔪᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᒻᒥᖕᓄᑦ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒧᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓘᒃᑖᖅ.
ᔪᓚᐃ 20−ᒥ, ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖓ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ "ᐃᓂᒃᓴᐅᔪᒥ ᒪᑐᐃᖓᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐃᓂᐱᐊᒡᒥ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᓲᒥᒃ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᐅᔪᒧᑦ" ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᙱᓐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.
"ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐅᔪᒥ ᐅᐃᓂᐱᐊᒡᒥ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᓲᒥᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕋᔭᓚᐅᙱᓚᖅ ᖃᓄᐃᓐᓂᓐᓄᑦ, ᐊᐅᓪᓛᓚᐅᙱᓐᓇᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᕋᔭᓚᐅᙱᓐᓇᒪ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᖓᓄᑦ," ᓴᕕᑲᑖᖅ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᕕᐅᔪᒥ.

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᕗᖅ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᕿᑎᖅᐸᓯᐊᓂ.