Skip to content

ᑎᒍᐊᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓅᓂᕐᒥᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑖᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ

ᐊᒥᓱᓂ ᐅᑭᐅᓂ, ᐊᒃᓱᕈᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᑎᒍᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓐᑎᐅᕆᐅ ᒐᕙᒪᖓᓂᑦ ᐃᓅᓂᕐᒥᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑖᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂᓴᐅᑎᒋ ᐃᓅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓴᐅᑎᒋᖏᑦᑐᕕᓃᑦ ᐋᑐᕚᒥ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᓅᕕᒋᔭᖓᓂ. ᓱᓕ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐱᔭᕆᑐᑎᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᐃᒪᓐᓇ ᑕᕝᕙ ᑕᐅᑦᑐᒐᖃᖅᐳᑦ ᐊᓐᑎᐅᕆᐅᒥ ᐃᓅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ. ᐃᓚᖏᑦ ᒪᒃᑯᒃᑑᓕᖅᑐᑦ ᑎᒍᐊᖑᔪᕕᓃᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐱᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ, ᐃᓅᓂᑰᓪᓗᑎᒃ ᐋᑐᕚᒥ, ᐊᑯᓂ ᐃᓅᓂᕐᒥᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑖᕋᓱᐊᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᐋᒃᑳᑦᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᐃᓚᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓅᓱᒃᑑᓕᖅᑐᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᓱᓕ ᐃᓅᓚᐅᕈᓯᕐᒥ ᑎᑎᕋᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐊᒥᓱᐃᖅᓱᖅᖢᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐋᒃᑳᑦᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒪᑕ, ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᖅ ᔫᓯ ᑯᐃᓐᓵᑕ. ᐊᑭᓖᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ $50-ᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ, ᑲᑎᖢᒋᑦ ᐅᓄᖅᓯᔪᒃᓴᐅᔪᑦ, ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖏᓱᑎᒃ ᐃᓅᓚᐅᕈᓯᕐᒥ ᑎᑎᕋᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᒃ ᑕᐃᒪ.

“ᓯᕗᓂᖓᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᒋᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᑎᒍᐊᖅᑎᒋᔭᓐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᕙᓐᓄᖔᖅ ᑎᑎᕋᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖃᕐᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᐊᓈᓇᓪᓚᑦᑖᓂᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᖃᕐᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ,” ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᓂ ᐱᔭᕆᑐᓈᖅᓯᔪᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ, ᑕᐃᔭᐅᔪᓐᓇᖏᒻᒪ ᐅᑭᐅᑭᓐᓂᖓᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕐᓗ ᑎᑎᕋᖁᑎᒋᖕᒪᒋᑦ ᑎᒍᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑎᒍᔭᐅᓐᓂᕐᒪᑦ ᐃᓅᔪᓯᖓᑕ ᑎᑎᖅᑲᖓᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕆᐊᖃᓕᖅᑐᕕᓂᖅ, ᑕᒪᐃᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᒃᑲ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ … ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐋᕿᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑑᔮᓕᕋᓗᐊᖅᖢᓂ, ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᑦ ᐊᓯᖔᖓᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᐃᑦᑐᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑦ.”

ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᔪᓯᕐᒥᓂᒃ ᑎᑎᕋᖁᑎᖃᖏᖢᓂ ᐅᕝᕙᖣᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᕈᑎᒥᒃ ᓈᓴᐅᑎᑖᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑑᓕᕋᓗᐊᖅᖢᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖏᒻᒪᑦ ᐃᓕᓴᕆᐊᒃᕕᒃᓴᖓᓂ ᐃᓚᐅᔪᒪᒐᓗᐊᖅᖢᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᑦ ᓈᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ, ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ.
“ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᒐᒃᑯ ᑕᓐᓇ ᐃᓕᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᒃᑯᒥᒋᔭᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖏᓐᓇᒪ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐊᓯᖏᑦᑕᐅᖅ ᒪᒃᑯᒃᑑᖃᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᔪᖅᓯᓯᒪᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖏᖢᑎᒃ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᑎᓂᒃ.
ᑕᐃᓱᒪᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᑉ ᐊᒡᓚᒡᕕᖓᓂ ᕼᐊᓐᑐ ᑑᑐ ᐊᐱᖅᓱᖅᑎᑕᐅᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᖢᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ, ᐊᑯᓐᓂᖅᓱᖅᑎᒧᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᑕᐅᔪᕕᓃᑦ ᐊᓐᑎᐅᕆᐅᒥᐅᑦ ᒐᕙᒪᑎᖓᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᑖᓱᒧᖓ ᐅᖃᓪᓚᒃᐸᑕ. ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᕼᐃᐅᕆ ᒪᓪᕼᐃᒧᑦ, ᐅᖃᖅᑎᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᓐᑎᐅᕆᐅᒥᐅᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓐᓂ ᒥᓂᔅᑕᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᒐᕙᒪᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᓗ.

ᓚᓪᕼᐃ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᔪᓐᓇᖏᑕᕋᓗᐊᖏᒎᖅ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᖁᑎᒋᔭᐅᖕᒪᑕ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᓐᑎᐅᕆᐅᒥ ᐃᓅᓂᑯᐃᑦ ᐃᓅᕕᒋᔭᖓᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐅᑭᐅᒥ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓐᓂᖏᑉᐸᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐃᒋᐊᖃᓕᓲᖑᖕᒪᑕ ᐅᑭᐅᓕᒫᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕈᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᓕᖅᖢᑎᒃ $50-ᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᕆᔨᒧᑦ. ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᑎᒋᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᑎᖓᓂᒃ ᑎᑎᕋᖃᖅᑐᓂᒃ ᖃᖓᓗ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ ᐃᔾᔪᔪᒥᒃ ᐸᑎᒃᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᖏᑕᓗ ᐃᕐᓂᓴᐃᔨᐅᓚᐅᖅᑑᑉ ᐅᓂᒃᑳᖓᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓗᓂ.

ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᓐᑎᐅᕆᐊᒥ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕋᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇ ᒃ ᑐᐊᕕᖅᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖅᐸᑦ, ᒪᑯᓄᖓ ᐃᓕᓴᕐᕕᖕᓄᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃᓗ ᓈᓴᐅᑎᑖᕋᓱᐊᓕᖅᐸᑕ, ᒪᓪᕼᐃ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ.
ᐊᐱᕆᔭᐅᒐᒥ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑕᖅᑭᓇᔭᕐᒪᖔᑕ ᑭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᓕᓛᒥᒃ, ᒪᕼᐃᓪ ᑭᐅᓚᐅᖅᑕᖓ ᐊᓐᑎᐅᕆᐅ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐅᔾᔨᖅᓱᑎᖃᖏᒻᒪᑕ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᓄᑦ.

ᓯᓕᔅᑏᓄ ᐅᔭᕋᖅ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑦ ᒥᔪᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ, ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᔭᕆᑐᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᒪᑕ ᒐᕙᒪᑎᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᑎᒍᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᓕᕐᒪᒍ ᐅᑭᐅᓂ ᐊᕙᑎᓂ ᖁᓕᓂᓗ.
“ᓱᓕᔪᒥᒃᓕ, ᐊᒃᓱᕈᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒥᔪᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓈᓴᐅᑎᑖᕋᓱᐊᖅᖢᖓ ᑎᒍᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑎᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᒃᑲ ᓈᒻᒪᖕᓂᖏᒻᒪᑕ ᐅᑭᐅᑦ ᐊᕙᑏᑦ ᖁᓖᓪᓘᓕᖅᑐᑦ. 30 ᓈᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᓱᓕ ᐱᔭᕆᑐᔪᑦ,” ᐅᔭᕋᒃ ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂ. “ᐅᓪᓗᒥ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓈᓴᐅᑎᖃᖏᑦᑐᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᐃᓕᓴᕐᕕᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᓐᓇᖏᓱᑎᒃᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕈᓐᓇᖏᖢᑎᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓄᑦ.”