Skip to content

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᓇᓂᓯᕗᖅ ᐃᓂᒋᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑕᒥᓂᑦ ᐋᖕᓕᑲᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓᓐᓂ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᑖᖑᔪᒧᑦ, ᐊᖏᕐᕋᕆᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑕᖓᓄᑦ ᐋᖕᓕᑲᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᑦᑎᐊᖅᐳᑦ.

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ, ᓲᕐᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᕙᒃᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑐᖃᖅ ᓘᑲᓯ ᑰᑑ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ ᓈᔅ ᓵᒋᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᒫᒋ ᖄᐱᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᐳᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐋᖕᓕᑲᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓᓐᓂ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ−ᒪᕐᕉᖕᓂ ᓄᒃᑎᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᒍᑦᑎᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒧᑦ ᐃᓂᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓐᓂ ᑕᐃᑯᖓ ᓄᑖᖑᔪᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᒧᑦ.

ᓅᓐᓂᐅᔪᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᒍᑦᑎᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒥ ᐃᓂᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓐᓂ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᓂᖃᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᒍᔅᑎᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᑎᐱᕆᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓄᑦ.

"ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐊᒥᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᐸᕗᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᖢᒋᑦ ᓴᓂᕋᖏᑦ, ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖓ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᖢᒍ, ᐊᓇᕐᕖᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᖢᒋᑦ, ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖏᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᑕᐅᑎᖦᖢᑎᒍᑦ, ᐃᓕᓯᓪᓗᑕ ᐱᐅᓂᖅᓴᓂ ᐃᑯᒪᓂᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᐅᐃᓪᒥᓐ.

ᓅᓐᓂᐅᔪᖅ ᒪᕐᕈᐃᓪᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᓂᖃᓕᖅᐳᖅ ᒪᒥᓴᕐᕕᐅᑉᐱᓕᕆᕝᕕᒋᕙᓚᐅᖅᑕᖓᓂ ᐃᓂᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓂ 2,100 ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᒥ ᐃᓯᒐᓪᓗᐊᓂ 4,000−ᒧᑦ, ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐊᖏᔪᓂ ᐃᓕᓴᐃᕕᐅᕙᖕᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂᑦ, ᑎᑎᕋᕐᕕᓂ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᐸᓗᒃᑐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐳᓚᕋᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᓕᒫᖑᔪᒥ.

"ᐱᐅᕐᔪᐊᖅᐳᖅ, ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᑯᓗᖕᒥ ᐃᒡᓗᕈᓯᖃᓚᐅᕋᑦᑕ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᐅᔪᒧᑦ)," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐃᓪᒥᓐ.

ᓅᓐᓂᐅᔪᖅ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓᓄᑦ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᑕᖃᙱᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓘᖁᑎᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᖕᒧᑦ. ᐅᐃᓪᒥᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᓂᕋᕐᓂᐅᔪᒥ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᒥ 534−ᒥᐃᓄᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᐊᑲᐅᓯᓴᕐᕕᒃ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦᑭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᙱᒻᒪᑦ ᓅᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓᓂ.

"ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅᑖᕋᓱᒃᓯᒪᕗᒍᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᐃᓱᓕᓱᐃᑦᑑᓪᓗᓂ ᖃᑕᖕᓇᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᕗᖅ. ᓱᓕ ᐋᔩᖃᑎᒌᒐᓱᐊᖅᐳᒍᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐃᓪᒥᓐ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᓚᐅᖅᐳᑦ $8,000-ᐊᑐᓂ-ᑕᖅᑭᒧᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐃᓂᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓐᓇᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑭᒋᔭᖓᓂ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᐊᑭᓖᑎᓪᓗᒍ $800 ᐊᒥᐊᒃᑯᖓᓂ.

"ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᕐᔪᐊᖑᕗᑦ," ᐅᐃᓪᒥᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓱᓕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐃᓂᒃᓴᖓᓐᓂ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓᓐᓂ, ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᓚᐅᑲᒃᑐᒥ, ᐊᒻᒪ ᓯᕐᓗᐊᓂᑦ ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ.

"ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᖅᐳᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᖓᓪᓗᑕ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐃᓪᒥᓐ.

ᐊᑐᖅᑕᐅᖅᑕᐅᓂᖓ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᐅᔪᓄᑦ St. Simon’s−ᒧᑦ ᐊᒻᒪ St. Jude’s−ᒧᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ 13−ᖑᕗᑦ.

"ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ. ᐊᒥᓲᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᒥᓂᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᖏᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᐅᑉ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᐅᑉ ᑲᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒥ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᓕᕆᔨᐅᔫᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ ᐃᐊᑦ ᐲᑯ.

ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 14−ᓄᑦ.

"ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᓕᕆᔨᐅᔪᑦ St. Simon's−ᒥ ᐊᒻᒪ St. Jude's−ᒥ ᐅᐸᒃᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐃᑲᔪᕐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᐃᓂᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᒪᓕᒃᑐᓄᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ 10-14−ᓄᑦ ᓇᓂᓯᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᓂ ᐃᒡᓗᖁᑕᐅᔪᒥ. ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᐊᖏᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ."

ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑎᐅᔪᓂ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓᓐᓂ ᖃᖓᓚᐅᓱᖓᖅ.

"ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᖓ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᕗᖅ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᓄᑦ St. Simon's ᐊᒻᒪ St. Jude's−ᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᕗᖅ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᒧᑦ. ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᐅᓂᐅᔪᑦ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᑉ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᑕᐅᓂᖓᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐲᑯ.

"ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᓂ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᖃᙱᑦᑐᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ. ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᔪᕐᓇᕐᓂᐊᖅᐸᑦ, ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᓂᐅᔪᒥᑦ ᓈᒻᒪᒃᑳᖓᑦ."

ᐅᐃᓪᒥᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐳᓚᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᓯᑎᐱᕆ 24−ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᓕᓴᐱ ᐊᓐᓂᕐᒥᐅᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ−ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒥ−ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂ ᐅᓪᓗᓂᑦ, ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐅᐸᒍᒪᔪᓄᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᓕᐊᒥᓂᑦ ᑲᒦᖕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ.

"ᐋᒍᔅᑎᐅᑉ ᓴᓂᐊᓂ, ᐱᔭᒃᓴᖃᓲᖑᒐᑦᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂ, ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᖕᒫᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐃᓪᒥᓐ.

ᐅᓪᓗᖓ ᓱᓕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᙱᓚᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᐅᔪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓰᑦ ᐱᒋᐊᖅᓵᓕᓛᓕᕆᕗᑦ.

ᐅᐃᓪᒥᓐ ᓂᕆᐅᒃᐳᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᕌᖓᓂᓕᖕᒥ ᐃᒡᓗᖁᑎᖃᓛᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐱᐅᒋᓂᖅᓴᐅᔭᖓ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᒥ.

ᐲᑯ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᓯᔭᕆᐊᖃᕈᑎᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᒥᓂᑦ, ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᐅᔪᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓇᔭᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᐅᓗᓂ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᒍᓂ.