Skip to content

ᑐᓂᔭᐅᓂᐅᔪᑦ ‘ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖏᓐᓄᑦ’

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᓵᒻ ᐳᓪᓚᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᑭᙵᕐᓂ ᒫᓐᓇᓕᓴᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᒥ ᐱᒃᑲᐅᓛᖑᔪᓄᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓪᓄᑐᙵᕕᐅᔪᒥ ᑐᙵᓇᕐᓂᕐᒥ, ᑐᑭᖃᖅᑐᒥ ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᓪᓗᑎᒃ, ᑐᙵᓇᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.

ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᒥ-ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ ᓵᒻ ᐳᓪᓚᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐸᓪᓗ ᖃᑦᓯᔭ, ᐹᓂ ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᖅ, ᐋᓇ ᐱᐅᓪ, ᓲᓯ ᑐᓐᓂᓕ, ᒪᑉᐸᓗ ᐊᓪᓚ, ᔭᐃᒥᔅ ᒫᓂᖕ, ᖃᕙᕙᐅᖅ ᓄᓇ, ᓯᐅᕐᔪᒃ ᐃᑦᑐᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᑐᕆᐊ ᑭᙳᐊᑦᓯᐊᖅ. ᑐᓄᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᔫᓐ ᑕᐃᔪᓪ, ᓴᐃᒻᒪᐃᔪ ᐊᑭᓱᒃ, ᐄᕙ ᓵᒻᒪᔪᐊᓕ, ᕇᐱᑲ ᕼᐊᑦᓯᓐᔅ ᐊᒻᒪ ᑎᕌᖅ ᐃᑎᓪᓗᐃ.
ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᕿᓚᕝᕙᖅ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ, ᖃᐅᒪᓂ ᓯᒥᐅᓂ, ᒨᓯ ᐋᓯᕙᒃ, ᔩᓇ ᑰᓕ, ᐳᑐᕆᓯᐊ ᔮ, ᑕᐃ ᓄᓇ ᐊᒻᒪ ᔪᐊᓇᓯ ᐃᑦᑐᖓᑦ ᐅᐱᐅᖅᑲᓪᓗᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᒥᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᖓᓂ ᑐᙵᓇᕐᓂᕐᒥ, ᑐᑭᖃᖅᑐᒥ ᑐᙵᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂ. ᑐᓄᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᑭᙵᕐᓂ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᔪᐊᓇ ᓵᑉ, ᑲᓕ ᕼᐄᐳᑦ, ᐃᒪᓕ ᐹᔅ ᐊᒻᒪ ᓂᖏᐅᑯᓗ ᑏᕕ.
ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᑦ 5 ᐊᒻᒪ 6 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ at ᓵᒻ ᐳᓪᓚᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐱᓚᐅᖅᑐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᒫᓐᓇᓕᓴᒥ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ, ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᒥᐊᓕᐊ ᐹ, ᔪᐊᓇᓯ ᐲᑕ, ᓚᐃᓴ ᓂᖏᐊᑦᓯᐊᖅ, ᒨᓯ ᐸᓪᓗᖅ, ᐳᕉᔅ ᐲ, ᐱᐊ ᓴᐃᓚ, ᐋᓯᕙᒃ ᑕᐅᑭ ᐊᒻᒪ ᔮᓕ ᓵᒋᐊᖅᑐᖅ. ᑐᓄᐊᓂ, ᓴᐅᒥᖕᒥ, ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐋᓕᒃᔅ ᑯᕌᓐᔅᑕᓐ, ᐃᐊᕆᑲ ᓚᐃᑕᒻ, ᐊᓚᓐ ᐳᓇᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᐃᔪᓪ ᓵᓐᑐᔅ.
ᓵᒻ ᐳᓪᓚᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓐᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᑦ 4H ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᖓᑦ ᐆᒻᒪᕆᒃᑐᒥ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᓂᖃᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᙱᐅᓯᕐᒥ ᐱᒃᑲᐅᓛᖑᔪᓄᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᑭᙵᕐᓂ ᓄᕕᐱᕆ 30−ᒥ.