Skip to content

ᔫᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑕ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ

'ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖅᐳᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓂᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᓄᓇᒋᔪᒪᔭᓐᓂ' ᐅᖃᖅᐳᖅ ᔅᑳᑦ ᒪᒃᑖᓄᑦ

ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖁᓕᑲᓴᖕᓂ, ᔅᑳᑦ ᒪᒃᑖᓄᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᓂᖓ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓇᔭᖅᐳᖅ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ, ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᕐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ, ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ.

ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᔅᑳᑦ ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓯᓂᕐᒥ ᐊᓕᐊᓇᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ. Rajnesh Sharma/NNSL photo

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᐹᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᐅᓐᑦ ᓴᐃᓐᑦ ᕕᓐᓯᓐᑦᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ ᕼᐋᓕᕚᒃᔅᒥ ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᑉᐸᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

"ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᐳᖓ ᐆᒃᑐᕈᒪᔭᕋ. ᓄᓇᕘᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᓚᐅᙱᓚᖓ," ᐅᓂᒃᑳᖅᐳᖅ ᒪᒃᑖᓄᑦ, ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥ ᔅᐳᕆᖕᕼᐃᐅᓪ, ᓅᕙ ᔅᑰᓯᐊᒥ.
ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ, ᐊᔭᐅᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᒧᑦ–ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᓕᔭᐅᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᐱᕐᙶᖑᔪᒥ 2010–ᒥ. ᖃᖓᑕᓲᒃᑰᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑐᔪᕐᒥᓂᖓ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᖏᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᑐᒃᓯᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒎᔪᒧᑦ.

"ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᓚᐅᖅᐳᖓ, ᑭᒃᑯᓕᒫᑎᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᐊᖃᓚᐅᕋᒪ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᓚᐅᙱᑦᑐᖓ ᓅᕙ ᔅᑰᓯᐊᒥ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᕋᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓂᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᒋᔪᒪᔭᓐᓂ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᒃᑖᓄᑦ.

ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᓂᕐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᓯᓚᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ "ᓱᒃᑲᐃᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ" ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᐅᒋᓚᐅᖅᑕᖓᓂ.
ᐅᓪᓗᐃᓐᓇᓂ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒍ ᕼᐋᓕᕚᒃᔅᒧᑦ, ᐃᓱᓕᑦᑎᓚᐅᙱᖦᖢᓂ ᓱᓕ, 25-ᓂ-ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᔪᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 7–ᓄᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ.

"ᐅᐱᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖓ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

"ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᐃᓱᓕᑦᑎᓵᑦᑎᐊᖅᖢᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒥ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐊᑐᕐᓂᑯᒋᔪᒪᔭᓐᓂ ... ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒋᓚᐅᖅᑕᒃᑲ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓇᖏᖅᓯᓂᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᒃᐸᓪᓕᐊᕗᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ – ᑲᔾᔮᕐᓇᕐᔪᐊᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᒧᑦ."

ᒪᒃᑖᓄᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᕿᑎᖅᐸᓯᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᓇᐃᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ.

"ᐊᖏᓛᖑᔪᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ" ᐃᒻᒥᓄᑦ "ᑭᐅᓂᕐᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᔪᒧᑦ." ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥ, "ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂ ᐃᓕᑦᑎᔨᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ," ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ ᓴᓇᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᔪᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑑᕗᖅ.

2015–ᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᕼᐋᓕᕚᒃᔅᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᒻᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐃᑎᐊ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᒥ.

ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒦᙱᓚᐅᑲᖕᓂᖓᓂ, ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᐱᒋᓂᖅᓴᐅᒻᒪᕆᒋᓕᓚᐅᖅᐸᖓ ᓄᓇᖃᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ. "ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᐅᔭᕐᓂᐅᔪᒥ" ᕼᐋᓕᕚᒃᔅᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓕᓚᐅᖅᐸᖓ "ᓱᒃᑲᐃᓐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ" ᐃᓅᓯᐅᔪᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.
ᐅᑎᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒧᑦ 2016–ᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᒧᑦ ᑐᒡᓕᖓᓄᑦ ᔫᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓄᑦ.

"ᑐᒃᓯᕋᙱᑲᓴᑦᑎᐊᓚᐅᖅᐳᖓ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐃᓱᒪᖃᑦᑕᓕᕋᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᕐᓂᕐᒥ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ (ᐊᒻᒪᓗ) ᕿᑎᖅᐸᓯᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᒪᓚᐅᖅᐳᖓ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᖅᑭᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᒧᑦ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ, "ᑕᒪᒃᑭᑦ ᓯᕘᕋᓂᒃᑲ ᐊᓯᐅᓚᐅᖅᐳᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᒃᑖᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᕆᒃᖢᑎᒃ, ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᒃᑖᓄᑦ. "ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᐳᖅ."
ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᒧᑦ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᓂᖓᓂ, ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓄᑦ.

ᕕᕈᐊᕆ 2020–ᒥ, ᓅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓚᐅᑲᖕᓂᐅᔪᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᒪᑐᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19–ᒧᑦ ᒫᔾᔨ 17–ᒥ. ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂ, ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓂᐅᔪᒧᑦ.
"ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖓ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ, 'ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓪᓗᐊᖅᐳᑎᑦ,'" ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

"ᐃᒃᐱᒍᓱᓚᐅᕈᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᖁᔭᐅᙱᓪᓗᖓ, ᐱᓇᓱᐊᕋᓱᖅᑰᕋᔭᙱᓚᖓ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓗᐊᑦᑎᐊᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐅᕙᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᓪᓗᖓ. ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᑦᑕᐅᖅ, ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑐᓐᓇᕆᕙᒃᑲᑦᑕᐅᖅ."

ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᒪᒃᑖᓄᑦᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ "ᐊᔪᕐᓇᓛᖑᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐳᑦ" ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂᑦ. "ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒻᒪᕆᐊᓘᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᖅ, ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ ᖁᕕᐊᑉᐳᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᓵᕆᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᖏᓐᓂ.