ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᐳᐃ

ᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐊᒃᓱᕈᖅᐸᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ, ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᑎᑦᓯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐅᑕᕿᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᑐᓂᐅᖃᐃᑦᓯᐊᖅᐸᒡᓗᑎᒃ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ. ᑕᐃᒪᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᐱᑦᓯᐊᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᕈᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᑎᑦᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᒐᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑕ.

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᑎᑭᐊᓂᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᖢᓂᓗ ᖃᐅᔨᒪᕕᑕ ᑐᑭᓯᐅᒪᕕᑕᓗ ᓱᖕᒪᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ? ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒃᓱᕈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓪᓗᑎᒡᓗ ᒐᕙᒪᒋᓕᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖏᓕᕐᒪᑕ. ᐊᑖᑕᒋᓚᐅᖅᑕᕋ ᔮᓐ ᒪᒃᓴᒐᒃ ᑖᓐᓇᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᒃᓱᕈᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑕ. ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᕙᕋ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᓄᓇᕗᑖᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓅᔪᑦ ᓱᓕ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᑐᖁᖓᓕᖅᑐᑦ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᖃᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓱᖁᑎᒃᓴᖅᑑᔮᖏᑉᐳᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᐃᖕᒥᒃᑰᕈᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᓪᓗ ᐊᒥᓲᓪᓗᑎᒃ ᐅᖓᓯᒌᖃᑦᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒥ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᓱᓕ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᐊᕈᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᒃᑯᑦᓯᒋᐊᖃᖅᐳᓪᓗ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᔨᔪᒃᓴᐅᕗᑦ ᑐᒃᓯᐊᕈᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᓂᕆᓂᐊᓕᕌᖓᑦᑕ; “ᒎᑎ ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᓴᐃᒻᒪᖅᑎᓚᐅᒃᑭᑦ ᓴᐃᒻᒪᖅᑎᓪᓗᑕᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖁᓪᓗᑕ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᑦᓯᐊᖁᓪᓗᑕ ᐱᒍᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᓯᑦᑎᓐᓄᑦ.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *