Skip to content

ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓄᑑᖁᔭᐅᓇᑎᒃ

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᕙᐃᔭᓕᖅᑐᖅᓯᔪᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᕗᒍᑦ.
29096999_web1_211122-NUN-in-my-view-Maksagak-Standard_1

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᕙᐃᔭᓕᖅᑐᖅᓯᔪᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᕗᒍᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᒍᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᐃᓪᓕᓪᓗᑕ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑕᖃᓕᖅᐳᑦ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᓕᖅᐱᑕ?

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᕗᑦ ᐅᖄᓚᐅᑦ ᓯᕙᓂᖅᐸᑦ ᑭᐅᓂᐊᕋᑦᑎᒍ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐅᖃᕈᒪᒃᐸᑦ ᑐᓂᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᔪᒧᑦ ᐱᕙᒃᐳᒍᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᔅᓂᔅᖃᖅᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᕗᑦ…ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖏᑉᐳᖓᖃᐃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ?

ᖁᕕᐊᓇᖏᑉᐳᖅ ᓂᖓᕐᓇᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᑭᐅᒍᒪᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖓᔪᖄᒥᖕᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ. ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ 19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖏᓐᓇᑦᑕ ᐅᖃᖃᑎᒋᒍᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᐸᓪᓕᐊᓕᖅᖢᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑭᓯᐊᓂ.

ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐃᓄᑑᒋᐊᖃᕐᓇᓂ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᓅᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᑭᓯᐊᓂ. ᑕᐃᒪ 30-ᓂ 40-ᓂᓗ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᕐᕉᖕᓂᑦ ᓄᑕᕋᓛᓂᒃ. ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ, ᓂᕆᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ, ᖁᐃᖏᓕᑕᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ, ᐃᕿᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐅᖃᓪᓚᕕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓯᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕋᑎᒃ ᖁᐃᖏᓕᑕᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕋᑎᒃ, ᓂᕆᑎᑕᐅᖃᑦᑕᑦᓯᐊᖏᑦᖢᑎᒡᓗ ᐃᕿᑕᐅᕙᖕᓇᑎᒡᓗ. ᐋᓐᓂᐊᓕᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᕿᐊᖏᓐᓇᐅᔭᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ. ᐃᓗᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᒍᒪᕗᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑕᓗ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑉᐳ ᐅᖃᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᐅᖃᑦᑕᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑕᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓗᑕᓗ. ᑐᓴᐅᒪᑎᑎᕙᒃᐳᒍᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᑲᑎᖓᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑕ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᑐᐃᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓕᕈᑦᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦᑎᓐᓂᓗ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᖁᓯᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᒃᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᖁᓯᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᖓ ᐱᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔪᓐᓇᓚᐅᖅᐳᖓ ᖁᓕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᒃᑲᓂᒃ ᐱᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᖁᓕᑦ ᐱᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖄᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒍᒪᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᓗᑎᒡᓗ.

ᖃᓱᖓᓕᓚᐅᖅᐳᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᓯᐊᖅᖢᒋᑦᑦ ᖁᕕᐊᓱᖏᓕᕌᖓᑕ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ. ᐳᐃᒍᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕋᑦᑕ ᐃᓅᓪᓗᑕ ᐅᓂᒃᑳᒐᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓚᐅᖅᓂᒃ. ᑕᐃᒪ ᑲᒪᓂᖅᓴᐅᒋᐊᖃᓕᖅᐳᒍᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᓱᖁᑎᒋᖏᓪᓗᒋᑦ.