Skip to content

ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᑲ ᕼᐃᐅᕆ ᒪᒃᓴᒐᒃ: ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᐅᔪᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᖏᑦᑐᓪᓗ 8-ᓂᒃ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕈᒪᕙᒃᑲ; ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᖕᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓅᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ; ᒪᑐᐃᖔᕐᓂᖅ, ᑐᓐᖓᓇᕐᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑎᓂᕐᓗ; ᐃᓚᒋᔭᕐᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ/ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᑎᖕᓂᒃ; ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ; ᐊᔪᖏᓴᕐᓂᖅ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓗᓂ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓂᖅ; ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓗᓂ; ᓄᑖᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ; ᐅᐱᓐᓂᖅ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥᒃ, ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓂᒡᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓗᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ.
28498369_web1_211122-NUN-in-my-view-Maksagak-Standard_1

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᐅᔪᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᖏᑦᑐᓪᓗ 8-ᓂᒃ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕈᒪᕙᒃᑲ; ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᖕᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓅᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ; ᒪᑐᐃᖔᕐᓂᖅ, ᑐᓐᖓᓇᕐᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑎᓂᕐᓗ; ᐃᓚᒋᔭᕐᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ/ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᑎᖕᓂᒃ; ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ; ᐊᔪᖏᓴᕐᓂᖅ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓗᓂ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓂᖅ; ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓗᓂ; ᓄᑖᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ; ᐅᐱᓐᓂᖅ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥᒃ, ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓂᒡᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓗᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ.

ᐅᐱᒋᑦᓯᐊᖅᐸᒃᑲ ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑎᓯᒪᖕᒪᑕ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᓯᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐳᑦᑕᐅᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕋᑦᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᒋᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᑕ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᖢᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖓ ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᐃᓪᓗᒥ ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᔮᖅᖢᑎᒡᓗ ᓱᓕ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᖁᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᒪᖏᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᐱᔨᑦᓯᕋᕆᐊᖃᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᓪᓚᕆᖕᓂᒃ.

ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᓯᒪᒐᒪ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᒥᐅᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐅᓪᓗᐃᑦ (ᐅᓪᓗᐃᑦ (90) ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᓕ, ᐱᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒪ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓂᕈᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ, ᑕᑯᕙᓪᓕᐊᓐᓇᖅᐳᖅ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓚᐅᕐᒪᖔᑕ. ᐳᓚᕋᖃᑦᑕᐅᑎᖏᓐᓇᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᓗᐊᖏᑦᖢᑎᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᒪᓕᖏᑦᖢᑎᒡᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒡᓗ ᕿᒪᐃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑯᓂ. ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐃᓚᓐᓇᕆᔭᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ

ᒡᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᖕᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᐊᕌᖓᒥᒃ. ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑭᓕᖅᑐᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑎᖃᖏᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᓂᒃ ᖃᓄᐃᖏᑦᖢᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ– ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᕕᐅᒃ ᑐᓴᖅᓯᒪᕕᐅᒃ?

ᑕᐃᒪ, ᐅᖃᓪᓚᓗᐊᓕᕋᒪ; ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᕗᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᑎᑎᒍᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒡᓗ. ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᒪᒐᑦᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᓗᕈᑎᖃᖅᐳᒍᑦ, ᐱᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕈᒪᒐᑦᑕ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᖃᖏᑉᐳᖅ, ᒐᕙᒪᑐᖃᑎᑐᑦ ᐃᓕᖁᓯᖃᖅᐳᒍᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᒍᒪᖏᑦᓯᐊᖅᖢᓂᓗ ᑕᒪᓐᓇ. ᐃᓐᓇᑐᖃᕗᑦ ᓯᓚᑐᑦᓯᐊᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓗᐃᑦᑑᑦᓯᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᑐᖁᕋᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓕᕐᒪᑕ. ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᖃᑯᑎᒃᑯᑦ ᓯᓚᑐᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᖕᓂᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓗᑎᒃ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᐃᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᒥᐊᓂᕆᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑯᓂᖓ, ᐱᓱᓗᕋᕐᓂᖅ, ᓂᐅᕕᕐᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᖕᒥᒧᑦ ᐱᑖᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐊᖁᓪᓗᓂ ᓇᒧᖓᕈᓘᔭᕐᓂᖅ, ᐅᖄᓚᓂᖅ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒧᑦ, ᐃᓚᐅᓂᖅ ᑲᑎᒪᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᖅᑳᓂᒥᐅᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᒪᓕᒐᒃᓴᐅᖃᑕᐅᕗᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᔭᖓᑦ ᓯᓚᑐᔪᓂᒃ ᐃᓐᓇᑐᖃᓂᒃ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ.