Skip to content

ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᑲ: ᐃᖕᒥᓃᓐᓈᕐᓂᖅ ᖁᕕᐊᓱᒍᓐᓃᕈᑕᐅᕙᒃᐳᖅ

ᐃᖅᒥᓃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᒋᕙᖕᓂᖅ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᖁᕕᐊᓱᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᑐᓵᔭᐅᙱᓗᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᖃᕋᓱᐊᕋᓗᐊᖅᖢᓂ.
28348284_web1_211122-NUN-in-my-view-Maksagak-Standard_1
Column standard for Harry Maksagak: In my view. NNSL file image

ᐃᖅᒥᓃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᒋᕙᖕᓂᖅ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᖁᕕᐊᓱᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᑐᓵᔭᐅᙱᓗᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᖃᕋᓱᐊᕋᓗᐊᖅᖢᓂ.

ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᒃ ᐆᒃᑑᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕᓂᖓᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ. ᓄᑕᕋᑯᓗᐃᑦ ᒥᐊᓂᕆᔨᒥᖕᓄᑦ ᐅᖃᕋᓱᐊᖅᐸᒃᐳᑦ (ᐊᖓᔪᖄᒥᖕᓄᑦ) ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᖏᓐᓇᖁᓪᓗᓂᒋᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦ ᐱᓐᖒᕆᐊᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒃ, ᐃᒥᐊᓗᒋᐊᖅᑐᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒃ, ᐸᑦᑕᒋᐊᖅᑐᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒡᓗ ᒪᑭᑦᑕᕆᐊᖏᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᐊᖃᑦᑕᖁᔨᖏᑉᐳᑦ! ᓱᓕᓪᓚᕆᓗᐊᕋᓱᒋᔭᐅᒍᒪ, ᐃᓱᒪᒋᒃᑲᓐᓂᕈᒃ; ᓄᑕᕋᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᒐᑦᑎᒍ ᖃᓄᖅ ᐸᕐᓇᒃᐱᑎᒍ? ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᔭᒃᑲ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕗᑦ ᓲᕐᓗ ᐆᒻᒪᑎᒐᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᐅᓪᓗᒥ; ᐃᓅᓯᕐᓂ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖃᕈᕕᑦ ᐃᓕᓯᒪᒐᔭᖅᐸᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᑎᓪᓗ ᐃᓕᓯᒪᓪᓗᒋᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᑎᑦ ᒪᓕᖏᓐᓇᖅᐸᒃᐸᑎᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᔾᔪᑎᑕᖃᕋᔭᖅᐳᖅ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐱᐅᖏᑦᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ.

ᓯᑉᑕᐱᕆ 11, 2021-ᒥ, ᐃᕐᓂᕐᒪ ᒪᕐᕈᓕᐊᕐᒪ ᐱᖃᑎᖓ ᑲᐱᔭᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓚᐅᒻᒧᑦ ᐱᖃᓐᓈᒥᓄᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᓯᖃᖅᖢᓂ ᐃᕐᓃᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᒪᒃᑯᒃᑑᓪᓗᓂᓗ. ᑕᐃᒪ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᕗᑦ ᒫᓐᓇ, ᓱᓕ ᖃᓄᖅ ᑐᖁᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᒍᒪᓪᓗᑕ ᐅᑕᕿᕗᒍᑦ ᓱᓕ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᕿᒻᒪᑯᖏᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᖏᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᒻᒥᓃᓐᓈᖅᑕᐃᓕᒐᓱᐊᖅᐳᖓ ᓴᓐᖏᓕᖅᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᖁᕕᐊᓱᖏᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᔪᓪᓗ ᓂᕆᐅᒐᒃᓴᖅᑕᖃᖏᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᓴᓐᖏᓕᖁᓪᓗᒍ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᕐᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᒍᑎᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᕿᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐅᒃᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒡᓗ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐳᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᐃᑦᑖᖑᓪᓗᓂᓗ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᖏᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᙱᖦᖢᑎᒡᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕈᒪᙱᖦᖢᑎ.

ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓯᒪᖏᑉᐳᖓ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑲᒪᖁᔭᐅᓯᒪᖏᑉᐳᖓᓗ – ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᙱᓗᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᒪᖏᑦᑐᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑲᐅᓈᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒍ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐊᑲᐅᖏᑉᐳᖅ, ᓈᒻᒪᙱᖦᖢᓂᓗ; ᐅᖃᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᒃᑲ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᑕᖅᓯᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᒻᓂᒃ.

ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᒍᑎᒋᓗᒍ; ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐆᒻᒪᑎᑦᑎᓐᓃᑦᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᖏᒃᑯᑦᑎᒍ, ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᕙᒃᐳᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᓐᓄᓪᓗ ᑐᓴᖅᑐᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒍᑎᒋᓗᒍ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᓇᖏᓐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᕋᔭᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐅᖃᓗᕕᒋᔭᐃᑦ ᐊᓯᖕᒥᖕᓄᑦ ᑐᓂᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖅᖢᒍ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᓐᓇ “ᓈᒻᒪᒃᑐᒧᑦ” ᐅᖃᓪᓚᓕᑕᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᑕᒻᒫᔭᓕᕐᓗᓂᓗ ᓂᙵᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᕆᒍᒪᔭᑎᓪᓗ ᐊᓯᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᐃᒻᒥᓃᓐᓈᕋᓱᐊᓗᐊᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᑎᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕋᕕᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᑎᖃᕋᕕᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᒍᒪᔭᕐᓂᒃ.