Skip to content

ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᑯᓪᓕ: ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ ᓵᑕᐅᔪᒃᓴᐅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ

ᐅᑭᐅᑦ 21–ᖑᓕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᖅᐸᓪᓕᐊᒋᐊᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᒐᕙᒪᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᐃᕆᓴᐅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓂᕈᐊᓕᖅᑕᐅᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᒍᒪᔪᑦ. ᐆᒻᒪᑎᒥᖕᓂᒃ ᒪᓕᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᑦ ᐊᓯᔾᔨᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᒪᓂᖏᑦ ᐊᒥᓱᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᓯᔾᔨᓚᐅᖅᓯᒪᙱᖦᖢᑎᒃ ᓱᓕ.

ᑐᑭᓯᐅᒪᒐᒪ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᑎᒃᓴᖃᕐᕕᖃᕐᓂᐊᓕᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ. ᕿᓚᒥᑯᓗᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓚᐅᖅᖢᓂ ᒪᑐᐃᖅᓯᓂᐊᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᓕᖅᖢᓂᓗ.

ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᓴᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᕕᖃᓕᕐᒪᑕ ᐊᑭᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᓂᐅᕕᕐᓂᕐᒥᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᒧᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᓪᓗ ᓄᑕᖃᓄᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒃᓴᐅᓪᓗᓂᓗ ᓄᓇᕗᓗᒃᑖᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᖏᑉᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᐃᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑉᐳᖅᑕᐅᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑎᓂᖅ. ᐅᑭᐅᑦ 21 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ, ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐃᓂᖃᑦᓯᐊᖏᑉᐳᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᑲᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ.

ᐃᓂᖃᑦᓯᐊᙱᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᖏᓐᓂ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᙱᖦᖢᑎᒡᓗ, ᑳᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒡᓗ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓕᑦᓯᔪᓇᙱᖦᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᓯᐊᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐅᑭᐅᑦ 21 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ – ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᕐᓘᓐᓃᑦ – ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ.

ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᑕᖅᑭᓪᓗᑎᒃ ᓱᓕ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ.

ᐅᖃᐅᓯᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑐᖃᕆᓕᖅᐸᕋ ᐅᖃᐅᓯᕆᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᐸᕋᓗ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖃᓕᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᑎᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᔭᐅᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᓕᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᓵᑕᐅᔪᒃᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ. ᐊᖅᑯᑎᖃᐅᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖃᕐᓗᑎᒡᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᑎᑐᑦ.

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᒡᓗᑖᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᑕᓂᒃ ᐊᑲᐅᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓗᓂ.
ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓯᒪᓗᓂ ᑕᖅᑭᒧᑦ ᒪᕐᕈᓄᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᑐᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᐊᓕᕋᒥ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᓚᐅᕐᒪᑕᑎᑐᑦ ᐱᐊᓚᓂᖅᓴᐅᔪᑎᒍᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓐᖏᖅᑎᑦ ᐲᑕ, ᐹᓪ ᐊᒻᒪ ᒥᐊᕆ ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᑐᑦ ᐃᙱᐅᓯᓕᕐᒪᑕ ᐃᒪᓐᓇ. "ᖃᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓗᐊᖅᐸᒃᑭᐊᑦ"?