Skip to content

ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᓯᑯ ᓄᓇᓗ ᖃᐅᔨᒪᖏᓐᓇᑦᑎᒍ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᖅ

ᐅᐱᓐᓇᑦᓯᐊᖅᐳᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᒥ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᖕᒪᑕ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᒥᓘᓐᓃᑦ. ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑕᐅᓪᓗᑕ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᕗᒍᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᖅᑕᖃᕈᓐᓃᖅᑑᔮᖅᖢᓂᓗ, ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓯᓚ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᖅᑕᖃᕐᒪᑦ.
28732721_web1_211122-NUN-in-my-view-Maksagak-Standard_1

ᐅᐱᓐᓇᑦᓯᐊᖅᐳᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᒥ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᖕᒪᑕ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᒥᓘᓐᓃᑦ. ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑕᐅᓪᓗᑕ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᕗᒍᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᖅᑕᖃᕈᓐᓃᖅᑑᔮᖅᖢᓂᓗ, ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓯᓚ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᖅᑕᖃᕐᒪᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᓄᑖᑦ, ᐃᓐᖑᑕᕋᓗ ᐃᓅᖃᑎᒃᑲᓗ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᑯᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓄᓪᓗ. ᐆᒃᑐᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᖢᑎᒡᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᔾᔪᑎᒋᓂᖓᓄᑦ ᓯᑯ, ᑕᑭᓂᖃᓄᑦ ᓴᓐᖏᓂᖓᓄᓪᓗ ᐃᒪᖅ ᐊᑖᓂ ᓇᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓄᓪᓗ, ᖃᓄᑎᒋ ᑕᕆᐅᖃᖅᑎᒋᓂᖓᓄᓪᓗ, ᐊᐅᓚᓂᖏᓪᓗ ᓯᑯᐃᑦ ᐃᒪᖅ ᐊᑖᓂ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑎᓄᑦ ᒥᑭᒋᐊᖅᑎᓄᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑐᑎᒌᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑦᑐᒦᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐅᒥᖕᒪᖕᓂᒃ ᑐᒃᑐᓂᒡᓗ ᐃᖃᓗᖕᓂᒡᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖏᕐᕋᔭᒃᑎᑦ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐃᑳᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᕆᐅᒃᑯᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑦᑐᒦᖁᓇᒋᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓄᑦ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᖅᑳᓂᒦᑦᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᐊᕈᒪᔪᑦ ᐊᖏᔪᓂᒃ ᓄᓇᓯᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ – ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓄᐊᑦᓯᒋᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓪᓛᕐᓗᑕ ᐃᖏᕐᕋᔭᕕᒃᓴᒥᖕᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᒃᑲ National Geographic–ᑯᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᓕᐅᖅᑎᑦ ᑐᖁᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐱᕐᓗᐊᕿᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᖅᓯᒪᔪᒃᓴᐅᓕᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑎᓂᒃ ᒥᑭᒋᐊᖅᑎᓂᒡᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᓯᑯᒃᑰᕐᓂᐊᖅᑐᖃᕌᖓᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑕ ᓇᐅᒃᑰᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑕ ᓯᑯᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᑦᑐᒦᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖑᐊᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓱᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖏᒻᒪᑕ ᐊᔪᖏᒐᓱᒋᓗᑎᒃ ᐃᖕᒥᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓗᒃᑖᕋᑦᑕᓗ ᓯᓚ ᐆᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᑕᖅᑳᓂ ᖃᐅᔨᒪᖏᑉᐸᑕᓗ ᓯᑯ ᖃᓄᖅ ᐃᑉᔪᑎᒋᓂᐊᓄᑦ ᐊᑖᓂᓗ ᐃᒪᖅ ᓇᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᑕ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑕᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᒪᓕᒃᐳᒍᑦ ᑕᐃᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑕᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖃᕐᓗᑕ ᐅᐱᒋᑦᓯᐊᕐᓗᒍᓗ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᕗᑦ.