Posted inNunavut News

ᐊᔪᙱᑦᑐᒍᑦ! ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᖅ

ᕕᕈᐊᕆ 24 ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᒥ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᖃᓄᖓᓴᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐃᖁᔨᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒥ ᐅᕙᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ.
ᐃᓄᐃᑦ ᑲᔪᖏᖅᓱᖅᑕᐅᕗᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᒥ ᕕᕈᐊᕆ 24−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖏᓐᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᔪᒥ #Ajunngiitunga ᐊᒻᒪᓗ #PinkShirtDay, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᔪᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓇᖏᖅᓯᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᐅᔪᒥ.