Posted inEditorialNunavut NewsOpinion

ᓵᑕᐅᔪᒃᓴᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ

ᑕᐃᒪ ᐊᓪᓗᕐᓂᐊᓕᕐᒥᑎᓪᓗᑕ 2020–ᒧᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᖅᓯᒪᓕᕐᓗᑕ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᓱᒪᑐᐃᓐᓇᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᙱᖦᖢᑎᒡᓗ, ᐊᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᑎᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕋᑦᑎᒍᓗ. ᐅᖃᕈᒪᕗᖓ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᕈᑎᒋᓯᒪᔭᕗᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖏᑉᐳᑦ ᓵᑕᐅᔪᒃᓴᐅᖏᑉᐳᒍᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓂᑦᑎᓐᓄᑦ. ᖃᓄᖅ ᓇᐅᒃᑯᓪᓗ ᐱᒋᐊᕆᐊᖃᖅᐱᑕ? ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᓂᐊᕈᑦᑕ ᐅᑎᕗᑦ ᑕᑯᒋᐊᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᑕᑯᓇᓱᐊᕐᓗᑕ ᓱᓇᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᓚᐅᕐᒪᖔᑦᑎᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ. ᐅᖃᓕᒫᓚᐅᖅᐳᖓ ᓇᑭᒃᑯᐊᖅ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑎᒍᖃᐃ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᒥᐅᑕᐃᑦ ᑎᑭᖃᑦᑕᓕᓵᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᐸᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᓇᒥᖕᓄᑦ ᓇᓂᓯᓂᕋᖅᖢᑎᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᒥᐅᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᒋᐊᖃᖅᖢᑎᒡᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓂᖏᓐᓂᓗ ᖃᐅᔨᒪᓪᓚᕆᒃᑲᑎᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᓇᓱᒋᓚᐅᖏᑉᐳᒍᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑕᓗ ᐃᓅᓇᓱᒋᔭᐅᙱᖦᖢᑕ. ᐅᕕᓂᒃᐳᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ […]