Posted inArtsNunavut News

ᐅᐃᓂᐱᐊᒡᒥ ᓴᓇᙳᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᐊᑦᑎᖅᓯᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ, ᖃᐅᒪᔪᕐᒥ

ᐅᐃᓂᐱᐊᒡᒥ ᓴᓇᙳᐊᒐᖃᕐᕕᖓ (WAG) ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖅᐳᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᕆᔭᐅᔪᒥ ᕕᕈᐊᕆ 2021–ᒥ ᒪᑐᐃᓛᕐᓂᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᔪᓂ ᓴᓇᐅᒐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖅᐸᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ: ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᑦ, ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᖕᒥ. ᐅᓪᓛᖓᓂ ᐅᒃᑐᐱᕆ 28–ᒥ ᐅᐃᓂᐱᐊᒡᒥ ᑲᓱᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑦᑎᖅᓯᓂᐅᔪᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓄᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᑎᖓᓐᓂ ᖃᐅᒪᔪᖅ, ᑐᑭᖃᖅᑐᒥ ‘it is bright, it is lit’ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ. “ᖃᐅᒪᔪᖅ ᐃᓂᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᓂ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᓂ ᓴᓇᙳᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ […]