Posted inNunavut NewsOpinion

IN MY VIEW: ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᖃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓗᓂ

ᐊᐃᑦᑖᖑᒐᓗᐊᖅᐳᖅ ᐆᒻᒪᑎᒐ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᓕᖅᐳᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᑕᐅᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᖅᓯᕚᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᖅᑲᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓇᑎᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓪᓗᖓᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᑭᐅᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐅᐃᕆᒍᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᖢᑕᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᕿᒫᕕᒃᓴᓂᒃ ᐃᓂᒃᓴᓂᒡᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕕᒃᓴᖃᙱᖦᖢᑎᒡᓗ; ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓪᓚᕆᐅᕗᖅ. ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᒍᑦᑕ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕕᒃᓴᓂᒃ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᓴᓐᖏᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ. ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᖅᐸᒃᑲ ᐃᓄᖁᑎᕗᑦ ᐊᒥᓱᐃᖅᑕᖅᖢᑎᒡᓗ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᒍᑎ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕈᑎᒡᓗ ᓈᓚᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᕋᓱᐊᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᓈᓚᑦᓯᐊᕈᑦᑕ, ᓄᑕᖅᑲᑦᑐᓴᕈᓐᓇᖅᐸᕗᑦ ᐊᓈᓇᖃᕈᒪᔪᑦ ᐊᑖᑕᖃᕈᒪᔪᓪᓗ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᒋᒍᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦᐃᒥᐊᓗᖏᓪᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ […]