Posted inKivalliq NewsNunavut News

ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᖅ ᓴᙱᔫᑎᓪᓗᒍ ᓇᐅᔮᓂ

ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕈᒪᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᓄᑦ ᓇᐅᔮᓕᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑑᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥᐅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᓵᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᒋᔭᖓᓂᒃ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓃᓪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᓇᐅᔮᓃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐃᕆᓕ 30ᒥ ᒪᐃ 10-ᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᔪᓕᐊ ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕿᒃᓵᒃᑐᒡᒎᖅ, ᓂᙵᐅᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᒃᓴᓪᓚᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᐅᔮᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᖅᑲᑎᖓᓂᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐃᖕᒥᓃᕋᓱᒃᑐᑦ ᑕᐃᒪᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᒻ ᒦᓴᓐ, ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓅᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖁᔭᐅᑉᓗᓂ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑎᒃᓴᓂᒃ […]