Posted inNunavut News

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᒥᒃ ᐃᓕᓯᑉᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᒍᑎᒃᓴᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ, ᐲᑕ ᐃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᔮᒃ ᐊᓇᕈᐊᖅ, ᓂᕆᐅᒃᐳᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᓂᐊᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᕐᓂᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ Sir Joseph Bernier Federal Day School ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᑉᓗᓂ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ/ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ; ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂ 1950-ᒥ. ᐃᕐᓂᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ 1950-ᓂᑦ 1969-ᒧᑦ, ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᖅᖢᓂ ᐲᑕᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂ. ᐃᕐᓂᖅ, ᐃᒡᓗᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂ ᓇᐅᔮᕐᔪᐊᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᖢᓂ 11-ᓂᒃ, 1958-ᒥᑦ 1963-ᒧᑦ. “ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕋᖃᑦᑕᕋᒪ, ᑕᐃᒪ ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐱᒍᒪᙱᑎᓪᓗᑕ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᑉᓗᑕ … […]