Posted inNunavut News

ᔫᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑕ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ

‘ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖅᐳᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓂᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᓄᓇᒋᔪᒪᔭᓐᓂ‘ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᔅᑳᑦ ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖁᓕᑲᓴᖕᓂ, ᔅᑳᑦ ᒪᒃᑖᓄᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᓂᖓ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓇᔭᖅᐳᖅ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥ, ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᕐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ, ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᐹᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᐅᓐᑦ ᓴᐃᓐᑦ ᕕᓐᓯᓐᑦᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ ᕼᐋᓕᕚᒃᔅᒥ ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᑉᐸᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ. “ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᐳᖓ ᐆᒃᑐᕈᒪᔭᕋ. ᓄᓇᕘᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᓚᐅᙱᓚᖓ,” ᐅᓂᒃᑳᖅᐳᖅ ᒪᒃᑖᓄᑦ, ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥ […]