Posted inNunavut News

Pitter Patter ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᒥ ᐅᓪᓚᖕᓂᐅᔪᒥ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᕗᑦ $6000 ᐅᖓᑖᓂ ᓄᑕᕋᓛᕐᓄᑦ ᐊᓐᓄᕌᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᒪᕐᕈᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ Pitter Patter ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᒥ ᐅᓪᓚᖕᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓚᐅᖅᐳᖅ 2019–ᒥ ᐅᓪᓚᖕᓂᐅᔪᒥ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᐊᕆᔅ ᒫᑦᓯᓐ, ᓇᓂᓯᔨᐅᔪᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᖃᖓᑕᓂᐅᔪᒥ. 70–ᐸᓗᖕᓂ ᐅᓪᓚᒃᑎᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ 60–ᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᖁᙱᐊᖅᑎᐅᔪᓂ, $6,000 ᐅᖓᑖᓂ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ ᐃᓚᒌᖑᔪᓂ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ ᐊᓐᓄᕌᒃᓴᖏᓐᓂ. ᒫᑦᓯᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᔾᔪᑎᖓ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᖃᖓᑕᓂᐅᔪᒥ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ “ᐊᑐᖅᓯᒪᓗᐊᙱᑦᑐᓂ” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ. ᐅᓇ ᑮᓇᐅᔾᔭᒐᓱᐊᙱᓐᓂᐅᔪᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓪᓚᕆᓚᐅᖅᐳᖅ 2018–ᒥ. “ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᒪᓚᐅᖅᐳᖓ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᕋᓛᓂᑦ […]