Posted inNunavut News

ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ ᐃᓴᒃᓯᒪᕗᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥ, ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᓂᕐᒥ, ᓂᙵᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓂᐅᔪᓂ ᓇᒡᓕᒋᔭᒥ ᐊᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓ ᖁᑦᑎᓛᖑᔪᒥ ᐅᓄᕐᓂᖃᖅᐳᖅ ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑕᒪᒃᑭᓗᒃᑖᒥ ᑲᓇᑕᒥ. ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓚᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᑐᖃᖅ – ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᖁᑎᑦᑎᓐᓂ, ᓵᙵᓲᖑᓕᖅᐳᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᓂ ᐃᓄᒃᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ ᓵᙵᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑕᖏᓐᓂ, ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃ, ᓱᓐᓂᕈᑕᐅᓲᓂᑦ ᓱᐴᖅᑐᒐᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᙱᓐᓂᐅᔪᒧᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓴᙱᔫᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᕗᑦ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᐱᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᖄᖏᐅᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐊᒥᓱᓂ ᐊᒃᓱᕈᕈᑕᐅᔪᓂ ᐃᓄᒃᐳᑦ ᓵᙵᕙᖕᓂᖏᓐᓂ […]