Posted inNunavut News

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᐅᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓂᕐᓗᒡᔪᐊᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒧᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᖓ ‘ᑭᓱᓕᒫᓄᑦ ᐊᖅᑭᒃᓯᓂᐅᙱᓚᖅ,’: ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᖅᑎᐅᔪᖅ

ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᑕ ᓯᓚᑖᓂ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᐅᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓂᕐᓗᒡᔪᐊᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒧᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ “ᑭᓱᓕᒫᓄᑦ ᐊᖅᑭᒃᓯᓂᐅᙱᓚᖅ,” ᐅᖃᖅᐳᖅ ᐊᓛᓇ ᑰᑉᓚᓐ, ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᖅᑎᐅᔪᒥ. ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ 33-ᓂ-ᐅᑭᐅᓕᖕᒥ ᐃᓄᒃ, ᑕᒪᒃᑭᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐱᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᓐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓴᓇᔨᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐊᒻᒪ “ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ” ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ. “ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐅᔪᓂ ᐱᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᒥ ᐊᖏᕐᕋᖏᑕ ᓯᓚᑖᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑰᑉᓚᓐ. […]