Skip to content

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᐃᕆᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᓄᕕᐱᕆᒥ, Moving Forward Together/ᕼᐃᕗᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᓂᖅ ᐊᑕᐅᑦᑎᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒧᑦ ᓯᑎᕚᓂ ᕗᒧᑕᓐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ ᐋᓕᓴᓐ ᐱᐊᕆ ᑎᑭᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᔨᒥ ᕼᐃᑯᒃ ᐃᓕᕼᐊᕐᕕᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᖅᑎᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓴᖅᑎᓂᒃ ᖃᓗᖅ ᐱᖅᑯᓯᖏᑦ ᐋᕿᒃᓱᖅᓯᒪᒃᐸᑕ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ, ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᑎᒥᒥᒍᑦ.

ᓯᑎᕚᓂ ᕗᒧᑕᓐ, ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂ Moving Forward Together/ᕼᐃᕗᒻᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖅ ᐊᑕᐅᑦᑎᒧᑦ, ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᓴᖅᑎᓂᒃ ᔨᒥ ᕼᐃᑯᒃ ᐃᓕᕼᐊᕐᕕᐊᓂ, ᕇᐊ ᐊᑖᑕᒃᓴᕐᒧᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᐃᕆᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᐃᓕᓴᕐᕕᓂ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖁᕐᓗᖅᑐᒥ.

ᐃᓕᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᒡᓗᕈᓯᕐᓂ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖑᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐅᖃᓪᓚᑲᑕᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃᓗ ᑎᑎᖅᑐᕋᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖓᑕ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ. ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᒪᔪᓄᑦ, ᑐᓂᔭᐅᓪᓗᑎᒃᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ.

 

 

 

 

 

ᖁᕐᓗᖅᑐᒥ ᒍᕇᑦ 1-ᒥ ᐃᓕᓴᖅᑎ ᕼᐃᐅᕆ ᕼᐊᕕᐅᔭᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑖᓐᓇ ᐱᐅᖕᒪᖔᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᖏᒻᒪᖔᑦ.

 

 

ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᐅᔪᖅ ᐋᓕᓴᓐ ᐱᐊᕆ, ᓴᐅᒥᐊᓂ, ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃᓗ ᐱᖅᑯᓯᖃᓗᑎᒃ ᐃᓅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᓪᓚᑲᑕᒍᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᖅᑎᓄᑦ ᕋᐃᓚ ᐃᕐᒍᖅ, ᑖᓄ ᓯᑎᐅᕆᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᒦᓐ ᑕᒃᑐᒑᓐᒧᑦ.

 

 

ᓵᒥ ᒍᕇᑦ 1-ᒥ ᐃᓕᓴᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒥᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᑕᐅᔪᑦ, ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃᓗ ᑎᑎᖅᑐᕋᖅᖢᑎᒃᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓴᐅᒥᐊᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ, ᑖᓄ ᓯᑑᕆᑦ, ᑰᑎ ᐳᓪᑦ, ᕼᐃᓕᓐ ᐸᓂᐅᔭᖅ, ᐊᓕᒃᓴ ᒃᓕᒋᓐᐴᒃ, ᕆᐊ ᐊᑖᑕᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᕋᐃᓚ ᐃᕐᒍᖅ.